Diqua Top

Произвођач
Arysta LifeScience
Регистрован до
2024-12-20
Матични број
Aktivni materijali
Линкови

SPEKTAR DELOVANJA
U količini od 4,0 l/ha dobro suzbija ( > 90%): kanadska hudoletnica (Conyza canadensis, ex. Erygeron cannadensis), sitni zdravac (Geranium dissectum), divlja salata (Lactuca seriola), maslačak (Taraxacum officinale), tarčužak (Capsela bursa-pastoris), palamida njivska (Cirsium arvense), mrtva kopriva (Lamium purpureum), divlja nana (Mentha arvensis), velika bokvica (Plantago major), štavalj (Rumex crispus) i persijska čestoslavica (Veronica persica).
Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija (> 75%< 90%): uspravni ljulj (Lolium rigidum), jednogodišnja livadarka (Poa annua) i divlji sirak rizomski (Sorghum halepense)
Vrste korova koje slabo suzbija (< 75%): divlja kupina (Rubus caesius)

PREPORUKE I NAPOMENA:
Fitotoksičan je za gajene biljke. U cilju sprečavanja zanošenja na susedne gajene biljke, preporučuje se tretiranje pod niskim pritiskom tečnosti i sa krupnijim kapima. Preparat ne sme doći u kontakt sa zelenim delovima biljke. Diqua Top se može primenjivati iz vazduhoplova za desikaciju useva soje, pod uslovom da su površine koje se tretiraju udaljene najmanje 500 m od naselja, poljoprivrednih objekata (farmi), zasada šuma, voćnjaka i vinove loze, 200 m od voda i da brzina vetra ne prelazi 2 m/s, s tim da se rubne zone (u širini 200-500 m) tretiraju sa zemlje. Najmanje 28 dana od tretiranja zabraniti pristup stoci, odnosno ispašu na tretiranim površinama, kao i korišćenju tretiranog useva lucerke za ishranu stoke. Količina tečnosti u voćnjacima iznosi 200-400 l/ha ( 2- 4 l na 100m2), dok za desikaciju soje koristiti 300-600 l/ha ( 3- 6 l na 100m2) vode.

Регистрован за културеРате
Soybeans3 - 4 l