Mezatron 100 OD

Произвођач
Agromarket
Регистрован до
2026-05-09
Матични број
321-01-1955/2015-11
Aktivni materijali
Линкови

DELOVANJE:
Herbicid za suzbijanje koji pripada grupi Triketona. Inhibira 4-hidroksifenil purivatdioksigenazu u procesu biosinteze karotenoida. Usvaja se folijarno i korenom, a u biljci se kreće i bazi petalno i akropetalno. Simptomi se ispoljavaju u vidu beljenja listova, što kasnije prelazi u nekrozu merisistemskog tkiva i uginuće korovske vrste.

SPEKTAR DELOVANJA
Jednogodišnje širokolisne krovske vrste: teofrastova lipica (Abutilon teophrasti), obični štir (Amaranthus retroflexus), zečiji gorovocet (Adonis aestivalis),pepeljuga obična (Chenopodium album),repica crna (Brassica nigra),pepeljuga srcolisna (Chenopodium hibridum), tatula ( Datura stramonium), ptičiji dvornik (Polygonum aviculare),veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), pomoćnica obična (Solanum nigrum),poljska gorušica (Sinapis arvensis), gorčica rapava ( Sonchus asper), čistac (Stachys annua),obična boca (Xanthium strumarium) namenjen suzbijanju širokolisnih korovskih biljaka i to sa više od 90% dobro suzbija.
Višegodišnje širokolisne korove: njivska palamida (Cirsium arvense), renika obična (Lepidium draba)

PREPORUKE I NAPOMENE:
izuzetno fleksibilan u pogledu mogućeg mešanja sa drugim herbicidima u pre-em tretmanima (S-metolahlor, Terbutilazin), odnosno sulfonil-ureama u post-em tretmanima (Nikosulfuron…). Ne meša se sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Preporučuje se utrošak vode 200 - 400 l/ha. 

Регистрован за културеРатеBBCH
Corn1 - 1.2 l11 - 18