Norton Super

Произвођач
BAYER
Регистрован до
Н/А
Матични број
Aktivni materijali
Линкови

Nortron Super je selektivni, sistemični zemljišni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu šećerne repe.

NAČIN DELOVANJA:
Etofumesat, aktivna materija preparata Nortron Super, usvaja se od strane uskolisnih korova putem koleoptila, dok je širokolisni korovi usvajaju putem korenovog sistema. Inhibira deobu ćelija, metabolizam lipida u korovskim biljkama i razvoj meristema.

PRIMENA:
Koristi se u usevu šećerne repe:
- dvokratno (tzv. ”split” – aplikacija, radi bolje efikasnosti i sigurnije selektivnosti); prvi tretman, u količini 1 l/ha Nortron Super + 1 l/ha preparata Betanal AM 11 NEW, tretiranjem kada repa ima razvijena 2 lista (faza 12 BBCH-skale), a korovi u fazi od kotiledona do razvijena 2 lista i drugi tretman, u količini 1 l/ha Nortron Super + 1 l/ha preparata Betanal AM 11 NEW, tretiranjem 7-10 dana nakon prvog tretmana;
- trokratno (“split” - aplikacija) u kombinaciji 1l Nortron Super + 1l Betanal AM 11 New, kada je šećerna repa u fazi od dva stalna lista, a većina korova u fazi kotiledona;
Utrošak vode: 200-400 l/ha.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom, odnosno u “split” aplikaciji dva ili tri puta.

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:
- može se mešati sa preparatima iz porodice Betanala.
- pre primene u kombinaciji sa drugim preparatima, treba napraviti probu mešanja.

SPEKTAR DELOVANJA:
Jednogodišnji uskolisni (travni) korovi: livadarka jednogodišnja (Poa annua), mišji repak (Alopecurus myosuroides), ovas njivski (Avena fatua), svračica crvena (Digitaria sanguinalis), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense);
Jednogodišnji širokolisni korovi: broćika lepuša (Galium aparine), mišjakinja obična (Stellaria media), mrtva kopriva obična (Lamium amplexicaule), pomoćnica obična (Solanum nigrum), prstenak poljski (Anthemis arvensis), tušt obični (Portulaca oleracea).

NAPOMENE:
- preparat ne koristiti kada je temperatura vazduha iznad 25°C ili ako se očekuju velike temperaturne oscilacije;
- preparat se ne sme koristiti na veoma lakom, peskovitom zemljištu ili na preteškim zemljištima, sa velikim sadržajem humusa (preko 5% humusa);
- pre setve drugih useva naredne godine, zemljište treba preorati na dubinu od najmanje 20 cm.

Регистрован за културеРатеBBCH
Sugar beets1 l12