Cyperb 100Registration expired
SBM - Insecticide
579-2
Må kun anvendes til insektbekæmpelse i byg, havre, hvede, rug, triticale, majs, græs og kløvergræs til afgræsning, kløvergræs til frøproduktion, frøgræs, raps, rybs og sennep, ærter, kartofler, hovedsalat, persille, dild, savoykål, hvidkål, rødkål, broccoli, blomkål, rosenkål, gulerødder, peberrod, persillerod, pastinak, skorzonerrod, knoldselleri, radise, bederoer og væksthuskulturer af agurk, drueagurk, tomat, aubergine, pepino samt tømmerstokke og rodhalssprøjtning/dypning af nåletræer.
 
Virkning
Det aktive stof i Cyperb 100 er cypermethrin, som er et bredtvirkende insektmiddel tilhørende gruppen af pyrethroider (IRAC gruppe 3A). Cypermethrin virker som kontakt- og mavegift, og har endvidere en afvisende effekt overfor insekter. Cyperb 100 er ikke systemisk, men bindes i planterners vokslag. En god fordeling af sprøjtevæske er derfor vigtig for at opnå optimal effekt af sprøjtningen.

Anvendelsesbegrænsninger
Må i udendørsanvendelser kun anvendes 1 gang årligt, og i væksthuse kun med 2 behandlinger pr. vækstsæson.

Blandinger
Cyperb 100 kan tankblandes med de fleste bekæmpelsesmidler samt manganpræparater.

Resistens
Pyrethroider vurderes at have en lav risiko for udvikling af resistens i landbrugsafgrøder, mens risikoen for udvikling af resistens i væksthuse er højere. I Danmark er der på mange lokaliteter konstateret resistens hos glimmerbøsser.
Her vil virkningen af Cyperb 100 og andre pyrethroider være utilstrækkelig, og der bør anvendes et middel med anden virkningsmekanisme.
Risikoen for resistens stiger, når midler med samme virkemekanisme bruges ofte. For at mindske risikoen for resistens anbefales det at skifte mellem midler med andre virkningsmekanismer, som har en god effekt overfor de aktuelle arter.
*) I raps er der på mange lokaliteter konstateret nedsat eller manglende virkning af pyrethroider mod glimmerbøsser pga. resistens. Her vil virkningen af Cyperb 100 og andre pyrethroider være utilstrækkelig, og der bør anvendes et middel med anden virkningsmekanisme.

Antiresistensstrategi
Sprøjt kun efter behov. Det vil sige, når de vejledende bekæmpelsestærskler er overskredet.

Forenelighed med biologisk bekæmpelse
Cyperb 100 er ikke forenelig med biologisk bekæmpelse med nyttedyr i væksthuse.

Sprøjteteknik
Sprøjt under optimale vejrforhold. Vindhastigheden skal være lav (< 4m/s, vindstille) på behandlingstidspunktet.
Hvor det er muligt vælges low-drift dyser. Undgår overlapning i marken samt spild udenfor området. Vælg altid en passende bomhøjde på behandlingstidspunktet, så der kan ske en jævn fordeling på afgrøden. Vandmængden skal altid tilpasses opgaven, men en passende vandmængde vil i de fleste tilfælde være 200-400 l/ha. Den lave mængde vælges ved lille bladmasse, hvor planterne er let våde af dug. Højeste vandmængde ved en tæt afgrøde med stor bladmasse eller under tørre vejrforhold.

Tilberedning af sprøjtevæsken
Påfyldning af sprøjtevæske må kun ske på befæstet vaskeplads eller på det areal, som skal behandles. Inden sprøj-ten fyldes skal den være omhyggelig rengjort med egnet rengøringsmiddel og efterset for eventuelle belægninger.
Det samme gælder for dyser, sier og filtre (se afsnit om rengøring).

Rengøring af sprøjteudstyr
Efter endt sprøjtning skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. Sprøjten skal være monteret med tankspuledyser og en separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet, som sikrer at tilstrækkelig rengøring indvendig kan ske i den mark, der lige er behandlet.
Vaske- og skyllevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes på omdriftsarealet på en sådan måde, at det ikke udgør en risiko for miljø eller den efterfølgende afgrøde (se Miljøstyrelsens vejledning nr. 1 2009).

Bortskaffelse
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Emballagen må ikke genbruges.
CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Agurker0 - 00 - 07
Aubergine0 - 00 - 07
Bederoer0 - 00.2 - 0.2514
Blomkål0 - 00.2 - 0.37
Broccoli0 - 00.2 - 0.37
Dild0 - 00.3 - 0.37
Drueagurk0 - 00 - 07
Forårsrug12 - 120.25 - 0.2521
Forårsrug75 - 750.2 - 0.2521
Frøgræs0 - 00.25 - 0.25-
Gulerødder0 - 00.3 - 0.37
Kartofler0 - 00.25 - 0.257
Kål0 - 00.2 - 0.37
Majs13 - 130.25 - 0.2514
Pastinak0 - 00.3 - 0.37
Peberrod0 - 00.2 - 0.257
Pepinos0 - 00 - 03
Persille0 - 00.3 - 0.37
Persille0 - 00.3 - 0.37
Radiser0 - 00.2 - 0.257
Rosenkål0 - 00.2 - 0.37
Rødkål0 - 00.2 - 0.37
Salat0 - 00.25 - 0.257
Selleri0 - 00.3 - 0.37
Sennep0 - 00.2 - 0.2528
skorzoner0 - 00.3 - 0.37
Tomater0 - 00 - 03
Vinterbyg73 - 730.2 - 0.2521
Vinterbyg12 - 120.25 - 0.2521
Vinterhavre12 - 120.25 - 0.2521
Vinterhavre73 - 730.2 - 0.2521
Vinterhvede12 - 120.25 - 0.2521
Vinterhvede75 - 750.2 - 0.2521
Vinterraps0 - 00.2 - 0.2528
Vinterrug12 - 120.25 - 0.2521
Vinterrug75 - 750.2 - 0.2521
Vintertriticale75 - 750.2 - 0.2521
Vintertriticale12 - 120.25 - 0.2521
Vårbyg12 - 120.25 - 0.2521
Vårbyg73 - 730.2 - 0.2521
Vårhavre12 - 120.25 - 0.2521
Vårhavre73 - 730.2 - 0.2521
Vårhvede75 - 750.2 - 0.2521
Vårhvede12 - 120.25 - 0.2521
Vårraps0 - 00.2 - 0.2528
Vårtriticale75 - 750.2 - 0.2521
Vårtriticale12 - 120.25 - 0.2521
Ærter0 - 00.2 - 0.2514