Agro quatro

Произвођач
Others
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-634/2012-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena:

Neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnjih zeljastih i drvenastih korova sa dubokim korenom te jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na strništima, za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense), zubače (Cynodon dactylon), okruglog šilja (Cyperus rotundus) i drugih višegodišnjih uskolisnih travnih korova u količini 3-12 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha (30-120 ml u 2-4 l vode na 100 m 2 ). Primenjuje se kad korovi dostignu visinu 15-40 cm, u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja.

U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuje preparat uz utrošak male količine vode (100-200 l/ha), tretiranje se vrši za suzbijanje :Agropyrum repens 2-3 l/ha, kada je korov 10-25 cm visine, Cirsium arvense 3-4 l/ha, tretiranjem kada je korov 15-25 cm visine; Convolvulus arvensis 5-6 l/ha, tretiranjem kada je korov visine 20-40 cm; Sorghum halepense iz rizoma 3 l/ha, tretiranjem kada je korov visine 15-30 cm.
Površina na kome je primenjeno sredstvo ne sme se obrađivati najmanje 7 dana posle primene, a kod suzbijanja izrazito otpornih korova s dubokim rizomima (veća količina primene) do 21 dan.

NAPOMENA:Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti, ranijim fazama porasta korova, povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode. Veće količine preparata se primenjuju pri jačem intenzitetu zakorovljenosti, kasnijim fazama porasta korova, nepovoljnijim vremenskim uslovima i sa većim količinama vode.U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primjenjuje preparat uz utrošak većih količina vode (200-400 l/ha) tretiranje se vrši u kol.:
- 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m 2 ) za vrste iz roda Avena, Bromus, Setaria, tretiranjem u fazi intenzivnog porasta;
- 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m 2 ) za sledeće vrste:Digitaria spp., Echinochloa crus-galli, Lolium spp., Poa spp., Abutilontheophrasti, Amaranthus spp., Ambrosia artemisifolia, Calisteghia sepium, Capsella bursa pastoris, Chenopodium spp., Galisonga parviflora, Galium aparine, Plantago spp., Polygonum spp., Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Sonchus asper, S. oleraceus, Stachys annua, Stellaria media, Thlaspi arvense, Veronica spp., Vicia spp., Viola arvensis, tretiranjem
u fazi intenzivnog porasta;
- 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m 2 ) za sledeće vrste:Panicum spp., Festuca spp., Lepidium draba, Datura stramonium, Solanum nigrum, Sonchus arvensis, Xanthium spp., tretiranjem u fazi intenzivnog porasta, a za Agropyrum repens, tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja;
- 3,5-5 l/ha (35-50 ml na 100 m 2 ) za Sorghum halepense iz rizoma, tretiranjem od 40-50 cm visine pa do faze
metličenja;
- 4-6 l/ha (40-60 ml na 100 m 2 ) za Aegopodium podagraria, tretiranjem u fazi cvetanja i Artemisia vulgaris, Arcticum spp., Cirsium arvense, Euphorbia spp., Lathyrus tuberosus, Mentha spp., Potentila reptans, Ranunculus repens, Rumex spp., Taraxacum officinale, Tussilago farfara, Urtica spp., tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja;
- 6-8 l/ha (60-80 ml na 100 m 2 ) za Convolvulus arvensis (tretiranjem u fazi cvetanja), Cynodon dactylon (tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine do početka klasanja), Rubus spp. (tretiranjem u vreme nedozorelih plodova), Erigeron canadensis, Cyperus rotundus, Phragmites communis, Typha spp. (tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja);
- 8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m 2 ) za Equisetum arvense, tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja.

MBT:najviše dva puta u toku iste godine

MEŠANJE:Mešanje sa drugim herbicidima može dovesti do redukcije aktivnosti glifosata. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi urea, triazina, fenoksi-karboksilne kiseline, bipiridili.

KARENCA: Obezbeđena je vremenom primene sredstva. Radna karenca je obezbeđena sušenjem depozita. Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke, kako i korišćenje osušene trave za njenu ishranu. Ostaloj stoci može se dozvoliti ispaša i korišćenje trave sa tretiranih površina 7 dana od dana primene. Slama sa tretiranih površina se ne sme koristiti za spravljanje komposta, koji se koristi u proizvodnji povrća.

Mehanizam i način delovanja a.m.:Deluje na biosintezu aromatičnih aminokiselina. Inhibira aktivnost enzima 5-enolpiruvilšikimat-3-fosfat sintaze (EPSPS), zaustavljajući sintezu esencijalnih aminokiselina (triptofana, tirozina i fenilalanina), a time i biosintezu proteina. Neselektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Biljke ga usvajaju listom, a dalja translokacija je i ksilemom i floemom.

Napomena:- Ne sme se primenjivati: za uništavanje cime krompira; u zasadima voća i vinove loze mlađim od 4 godine.
- Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti, ranijim fazama porasta korova, povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode.
- Veće količine preparata se primenjuju pri jačem intenzitetu zakorovljenosti, kasnijim fazama porasta korova, nepovoljnim vremenskim uslovima i sa većim količinama vode.
- Prilikom tretiranja preparati ne smeju dospeti na zelene delove voća i vinove loze.
- Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke i korišćenje osušene trave za ishranu stoke.
- Ispaša ostale stoke, kao i korišćenje osušene trave za ishranu stoke je moguća nakon 7 dana posle primene.
- Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana posle primene.
- Košenje livada i pašnjaka se može obaviti 7 dana posle, a ponovna setva trava posle 14 dana posle primene.
- Slama, odnosno suva korovska masa,sa tretiranih površina se ne sme koristiti za pripremu komposta, koji se koristi u proizvodnji povrća.
- Tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene.
- Ponovo puštanje vode u kanale je 7 dana posle primene.
- Tretiranje panjeva u cilju suzbijanja izdanaka i izbojaka se vrši pod uslovom da površine nisu erozivne i da su udaljene najmanje 300 m od izvorišta voda.
- MBT: dva.