Betanal maxxPro

Произвођач
BAYER
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
Линкови

Betanal maxxPro je kontaktni i translokacioni selektivni herbicid namenjen za suzbijanje nekih jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu šećerne repe.

NAČIN DELOVANJA:
Betanal maxxPro je kombinacija čak četiri aktivne materije: desmedifama, fenmedifama, etofumesata i lenacila. Fenmedifam i desmedifam korov usvaja listom, dok etofumesat usvaja izdankom kao i korenovim sistemom. Fenmedifam i desmedifam inhibiraju transport elektrona u procesu fotosinteze. Etofumesat sprečava deobu ćelija, metabolizam lipida i razvoj meristema. Četvrta aktivna materija, lenacil, koja se usvaja i korenom i listom, ovde ima posebnu ulogu. Naime, ovaj herbicid je kreiran po novoj unapređenoj tehnologiji gde je prava uloga lenacila aktivacija samog herbicida – svojim delovanjem na korovske biljke kroz blokiranje stominih otvora, lenacil zapravo pospešuje i ubrzava delovanje osnovnih aktivnih materija. Ovo ima za posledicu brže propadanje korova u odnosu na standardne herbicide.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:
- trokratno: 1,25 + 1,25 + 1,25 l/ha, ili 1,5 + 1,5 + 1,5 l/ha, zavisno od zakorovljenosti i mogućeg kombinovanja sa drugim herbicidima. Prvo tretiranje obaviti kada je šećerna repa u fazi kotiledona (faza 10 BBCH skale), a korovi u fazi kotiledona do razvijena dva prava lista, drugo i treće tretiranje u razmacima od 7 – 10 dana, kada se pojavi novi talas korova, do faze razvoja šećerne repe od 6 do 8 listova (faze 16 - 18 VVSN skale).
Utrošak vode: 200-400 l/ha. Broj tretiranja u toku godine: tri puta, primenom podeljene doze.

SPEKTAR DELOVANJA:
Jednogodišnji uskolisni (travni) korovi, kao što je: proso korovsko (Echinochloa crus-galli);
Jednogodišnji širokolisni korovi: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), vidovčica crvena (Anagallis arvensis), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), gorušica poljska (Sinapis arvensis), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (Polygonum persicaria), kereće grožđe (Solanum nigrum), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), čistac jednogodišnji (Stachys annua), štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (Amaranthus blitoides).

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:
Betanal maxxPro se može mešati sa preparatima na bazi triflusulfuron - metila, klopiralida, fenoksaprop-p-etila (Furore Super) radi delovanja na specifične korovske vrste. Pre primene u mešavini sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja. 

NAPOMENE:
- pre setve narednih useva, zemljište bi trebalo preorati na najmanje 20 cm dubine;
- preporučuje se primena kada su temperature ispod 25 °C;
- kada je šećerna repa u stresu (napad štetočina, duži period hladnog i kišovitog vremena, mraz, velika temperaturna kolebanja, neodgovarajuća dubina setve itd.) sačekati sa tretiranjem 1 do 3 dana;
- ukoliko dođe do propadanja tretiranog useva šećerne repe, na istoj površini te godine se mogu sejati šećerna i stočna repa, cvekla, grašak, pasulj, kukuruz, lucerka; svakako, kao mera predostrožnosti, preporučuje se oranje na dubinu od 15-20 cm;
- za vreme tretiranja lišće bi trebalo da bude suvo.

Регистрован за културеРатеBBCH
Sugar beets1.25 - 1.5 l10
Sugar beets1.25 - 1.5 l16 - 18