Calaris Pro

Произвођач
SYNGENTA
Регистрован до
2031-10-10
Матични број
321-01-00640/2012-11
Aktivni materijali
Линкови

DELOVANJE:
Različit spektar, načini i mehanizmi delovanja aktivnih materija koje se međusobno dopunjuju ima snažno delovanje na najotpornije vrste korova. Mezotrion je herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korovskih vrsta koji pripada grupi Triketona. Inhibira 4-hidroksifenil purivatdioksigenazu u procesu biosinteze karotenoida. Usvaja se i folijarno i korenom, a u biljci se kreće i bazipetalno i akropetalno. Terbutilazin pripada grupi Triazina, suštinski deluje kao inhibitor fotosinteze. Obrazuje herbicidni film koji sprečava klijanje i nicanje korova ali se usvaja I preko lista korova.

SPEKTAR DELOVANJA
JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE
Lipica (Abutilon theophrasti), štir običan (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bylderdikia convolvulus), zečiji gorocvet (Adonis aestivalis), repica crna (Brassica nigra), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), tatula (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (P. lapathifolium), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), gorčica rapava (Sonchus asper), čistac (Stachys annua), boca obična (Xanthium strumarium)
VIŠEGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI
Palamida (Cirsium arvense), renika obična (Lepidium draba)

PREPORUKE I NAPOMENE:
Izuzetno fleksibilan u pogledu mogućeg mešanja sa drugim herbicidima u pre-em tretmanima (acetohlor, S-metolahlor…), odnosno sulfonil-ureama u post-em tretmanima (nikosulfuron…). Ukoliko je potrebno rano suzbijanje većeg broja travnih korova, idealna zaštita se postiže kada se pre nicanja kukuruza primeni herbicid na bazi metolahlora (Dual Gold, Mont) u količini od 1,4 - 1,6 l/ha, a nakon nicanja useva Calaris Pro u količini 2 - 2,3 l/ha. Ukoliko zbog suvog zemljišta tretiranje herbicidom Dual Gold/Mont, posle setve treba odložiti, može se napraviti kombinacija Calaris Pro + Dual Gold/Mont i tretirati odmah nakon nicanja useva, s tim da semenske trave u toj fazi ne smeju imati više od dva prava lista. Ne meša se sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Preporučuje se utrošak vode 200 - 400 l/ha.

Регистрован за културеРатеBBCH
Corn2 - 2.3 l11 - 18