Hussar Evolution

Произвођач
BAYER
Регистрован до
2026-04-20
Матични број
321-01-373/2017-11
Линкови

Hussar evolution je sistemični herbicid namenjen suzbijanju travnih i širokolisnih korova u usevu ozime pšenice.

NAČIN DELOVANJA:
Fenoksaprop-p-etil, jedna od dve aktivne supstance preparata Hussar evolution, usvaja se folijarno, a potom se kreće naviše i naniže u biljkama gde deluje kao inhibitor acetil koenzim A karboksilaze (ACCaza) sprečavajući normalnu sintezu masnih kiselina u korovskim biljkama. Jodosulfuron – metil – natrijum iz grupe sulfonilurea takođe deluje kao inhibitor drugog važnog enzima – acetolaktat sintetaze (ALS), usled čega izostaje sinteza amino-kiselina u ćelijama, što za posledicu ima prestanak rasta i odumiranje korovskih biljaka. Zahvaljujući prisustvu treće komponente u formulaciji - protektanta mefenpir-dietila, preparat pokazuje izuzetnu selektivnost prema usevu pšenice, pri čemu se ne umanjuje efikasnost herbicida u suzbijanju korova.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:
Primenjuje se u usevu ozime pšenice u količini primene 1 – 1,25 l/ha (10 – 12,5 ml/100 m2), posle nicanja useva i korova, kada je ozima pšenica u fazi od 3 lista pa do pojave lista zastavičara (faze 13 – 37 BBCH skale), kada je divlji ovas u fazi od trećeg lista do kraja bokorenja (faze 13 – 30 BBCH skale), a većina širokolisnih korova u fazi od 2 – 6 listova (faze 12 – 16 BBCH skale).
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2 – 4 l / 100 m2).
Broj tretiranja u toku godine: jednom, u toku vegetacije na istoj površini.

NAPOMENE:
- U slučaju preoravanja useva, na tretiranim površinama se mogu sejati jara pšenica i jari ječam posle 15 dana, kao i kukuruz, posle 30 dana, uz prethodno oranje;
- Preparat je fitotoksičan za širokolisne useve i zasade – prilikom tretiranja neophodno je sprečiti zanošenje kapi na susedne useve odnosno zasade;
- Zabranjena je primena preparata u vodozaštitnim zonama oko izvorišta voda i vodosnabdevanja stanovništva.

Регистрован за културеРатеBBCH
Winter wheat1 - 1.25 l12 - 30