Serbia

Pikogal Plus

registered_until: December 31, 2029
Galenika - herbicide
321-01-1601/2013-11

DELOVANJE:
Klopiralid je selektivni herbicid koji biljka usvaja korenom i lišćem. Kreće se naviše i naniže u biljci i nakuplja u vršnim meristemima. Izaziva reakcije tipa auksina. Utiče na izduživanje ćelija i respiraciju.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
U usevu šećerne repe može se mešati sa preparatom Metak 700 SC.

NAPOMENA:
Ne sme se koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode. U jesen iste godine i u proleće naredne godine ne smeju se sejati lucerka, salata, grašak, mrkva, peršun, paštrnjak i detelina. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

Efektivno
crops
Sugar beets
BBCH
12 - 14
Registracioni obrazac
0.2 - 0.4
Period pre žetve
-
crops
Winter rape
BBCH
12 - 12
Registracioni obrazac
0.2 - 0.3
Period pre žetve
-
crops
Spring rape
BBCH
12 - 12
Registracioni obrazac
0.2 - 0.3
Period pre žetve
-