Soyasan

Произвођач
Ningbo
Регистрован до
2024-10-10
Матични број
321-01-2329/2013-11
Aktivni materijali
Линкови

SPEKTAR DELOVANJA
Namenjen je suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korovskih vrsta i to u količini primene od 1,0 l/ha i 1,2 l/ha,
a) dobro suzbija (> 90%): štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (A. retroflexus), vijušac njivski (Bylderdyckia convolvus), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), dvornik obični (Polygonum persicaria), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), sivi muhar (Setaria glauca), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium), muhar sivi (Setaria glauca), sirak divlji iz semena (Sorguhum halepense);
b) zadovoljavajuće suzbija (75%-90%) korove kao ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia) i sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense).
c) slabo suzbija (> 75%) sa obe količine primene širokolisni korov kao što je lubeničarka njivska (Hibiscus trionum).

PREPORUKE I NAPOMENE:
Ne mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata, a može se mešati sa herbicidima na bazi bentazona (Bentamark), tifensulfuron metila (Symphony) i oksasulfurona (Dynox). Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. U nepovoljnim vremenskim uslovima (niske temperature i padavine) može doći do kratkotrajne (3 do 10 dana) prolazne pojave bledila koja nema uticaja na razvoj i prinos gajene biljke. Ukoliko dođe do propadanja ili preoravanja useva soje, mogu se sejati soja, grašak, pasulj i hibridi suncokreta tolerantni prema herbicidima iz grupe Imidazolinona (IMI hibridi).

Регистрован за културеРатеBBCHPeriod pre žetve
Soybeans1 - 1.2 l11 - 1335
Sunflowers1 - 1.2 l0