Accurate DeltaRegistration expired
FMC - Herbicide
11-43
Brugsanvisning

Afgrøder:
Accurate® Delta kan anvendes i vinterhvede, vinterbyg og vårbyg. Accurate® Delta bekæmper de fleste 2-kimbladede ukrudtsarter som forefindes i marken.

Anvendelsesområder:
Accurate® Delta er et selektivt systemisk herbicid som bekæmper en lang række problematiske ukrudtsarter i korn.

Virkemåde
Accurate®  Delta  består  af  to  aktivstoffer.  Metsulfuron-methyl optages via blade og gennem rødderne og   transporteres   til   plantens   vækstpunkter.   I følsomme  planter  blokeres  dannelsen  af  aminosyrerne valin, leucin og isoleucin. Det medfører, at celledeling og vækst i planten stopper.
Diflufenican optages af plantens blade og virker som et  kontaktmiddel.  Ved  udsprøjtning  danner  diflufenican  en  film  på  jordover  fladen,  hvorefter  det optages ved fremspiring af ny ukrudt. Herved opnås en effekt på endnu ikke fremspiret ukrudt.
For at opnå en optimal bekæmpelse bør ukrudtet sprøjtes når det har 2-4 blade, er saftspændte og i god  vækst  –  se  desuden  dosering  og  anvendelsesskemaet.

Virkningsklasse
Aktivstofferne   i   Accurate®   Delta   tilhører   HRAC resistens  klasserne  F1:  PDS-hæmmer  og  B:  ALS-hæmmer,   hvorfor   anvendelse   af   produktet   vil medføre mindre risiko for at de enkelte ukrudtsarter udvikler resistens.
 
Bemærkning
Accurate® Delta må kun benyttes om foråret i vinterhvede,  vinterbyg  og  vårbyg.
Undgå  vinddrift  til vandområder, læhegn, naboafgrøder eller marker hvor der skal dyrkes andet end korn.
Efter behandling må der kun omsås med korn og der bør pløjes, efterfølgende brug af minimidler frarådes.
Mindre end en måned efter udsprøjtning må der kun eftersås med vårhvede eller havre.
I vækstsæsonen efter at Accurate® Delta har været anvendt kan følgende afgrøder dyrkes: Korn evt. med udlæg af græs/kløver, ærter, hestebønner, kartofler og vårraps. Hvis doseringen af Accurate® Delta var mindre end 20 g kan der også dyrkes vinterraps og majs til ensilering. Ved såning af vinterraps efter en Accurate® Delta behandlet afgrøde anbefales det at pløje inden såning.
Samme år og året efter behandling med Accurate® Delta kan der ikke dyrkes roer, grøntsager eller andre afgrøder med undtagelse af de ovennævnte.

Virkningsspektrum
Hvis brugsanvisningen følges, har Accurate® Delta god effekt (>85 % )på de fleste ukrudtsarter i korn.
Samme effekt kan opnås med reduceret dosis hvis ukrudt  behandles  på  det  rigtige  tidspunkt  under optimale betingelser.

Vårbyg:
Hanekro, Fuglegræs, Skive og Lugtløs Kamille, Hejrenæb, Pengeurt, Haremad, Natlimurt, Bleg og Fersken Pileurt, Kornvalmue, Agergåseurt, Raps, Ager sennep, Agersted moder,  Tvetand,  Markforglem migej,  Agerkål, Hunde persille, Hyrdetaske, Gåsemad, Storkronet Ærenpris.
 
Vinterhvede og vinterbyg forår
Hanekro,   Agerkål,   Fuglegræs,   Lugtløs   og   Skive Kamille,   Bleg   og   Fersken   Pileurt,   Kornvalmue, Natlimurt, Gåsemad, Haremad, Lidennælde, Pengeurt, Tvetand, Gulurt, Agergåseurt, Hyrdetaske, Markforglemmigej, Hundepersille, Agerstedmoder, Alm. Brandbæger,  Gul  Okseøje,  Raps,  Storkenæb,  Storkronet Ærenpris.
Hvis brugsanvisningen følges, har Accurate® Delta middel effekt (71-85% ) på følgende arter:

Vårbyg:
Kiddike, Gul Okseøje, Svinemælk, Lidennælde, Alm. Brandbæger, Storkenæb, Fliget Brøndsel, Grå bynke, Gulurt, Alm. Spergel, Snerle og Vej pileurt.

Vinterhvede og vinterbyg forår
Fliget  Brøndsel,  Grå  Bynke,  Kiddike,  Agersennep, Alm. Spergel, Svinemælk, Mark og Vedbend Ærenpris.

Anvendelse

Vinterhvede og vinterbygsæd
Behandling foretages bedst i det tidlige forår, når væksten  er  begyndt.  Accurate®  Delta  kan  bruges frem til stadie 28.

Vårsæd:
Behandling   foretages   bedst   på   fugtig   jord   og saftspændte ukrudtsplanter i stadie 10 til 14, dvs. fra kimbladsstadiet til ukrudtet har fået 4 løvblade. I vårsæd  må  Accurate®  Delta  bruges  fra  afgrødens stadie 13 til stadie 28.
Se  den  anbefalede  dosis  ved  forskellige  ukrudtsstadier i nedenstående skema.
 
Tilberedning af sprøjtevæsken
Ved  påfyldning  af  marksprøjte  skal  der  anvendes præperatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.
Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler i marksprøjte eller rygsprøjte, der anvendes udendørs, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal, hvor plantebeskyt tels es midlet skal udbringes. Påfyldning må ikke ske nærmere end:
1. 50 meter fra almen vandforsyning til drikkevandsformål,
2. 25 meter fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål og drænsystemers renseog samlebrønde samt
3. 50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og § 3-naturbeskyttelsesområder.
Tanken, dyser, sier og filtre skal være rengjorte og uden belægninger før påfyldning. Fyld tanken halvt op med rent vand og tilsæt den anbefalede mængde af Accurate® Delta, fyld derefter tanken helt op med rent vand.
Under  og  efter  påfyldning  samt  under  kørsel  skal sprøj   te   væsken   være   under   konstant   om   røring.
Sprøjte  væsken  bør  udsprøjtes  umiddelbart  efter opblanding.
Alle bekæmpelsesmidler bør behandles med forsigtighed og egnet beskyttelsesudstyr bør anvendes.
Sørg for at tanken er grundigt rengjort og alle hinder og belægninger fjernet før udstyret benyttes igen (se ”Rengøring af sprøjte”).

Sprøjteteknik
Ved  udsprøjtning  af  Accurate®  Delta,  bør  midlet opblandes med en vandmængde på mellem 100 og 300 l/ha afhængig af afgrødens størrelse. Den laveste vandmængde   benyttes   først   på   sæsonen,   hvor bladarealet er lille og afgrøden åben og fugtig af dug.
Den   højeste   vand   mængde   benyttes   senere   på sæsonen, hvor bladarealet er stort og afgrøden tæt.
For at opnå en optimal ukrudtsbekæmpelse er det vigtigt  at  sprøjtevæsken  fordeles  jævnt  på  alle grønne blade. Overlap og afdrift bør undgås.

Rengøring af sprøjte
Der skal anvendes spuledyser ved den indvendige vask af sprøjten.
Uvasket sprøjte eller traktor, der er anvendt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. For at undgå skader ved efter følgende brug af sprøjten skal denne rengøres grundigt – den følgende procedure anbefales:
1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.
2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten, både indvendigt og udvendigt, grundigt med rent vand. Tøm tanken helt ved at sprøjte skylle vandet ud gennem bom og dyser på et egnet areal.
3. Fyld vand i tanken - 10 % af tankkapacitetenog tilsæt 0,5 l All Clear™ Extra pr. 100 l vand.
Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad tankspuledysen køre i min. 15 under konstant omrøring. Skyllevandet udsprøjtes på et areal hvor eventuelle rester ikke kan gøre skade.
4. Hvis det ikke er muligt at tømme tanken helt, gentages trin 3
5. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear™ Extra pr. 10 l vand.
6. Skyl tanken en sidste gang i 5 min med rent vand. Udsprøjt restmængden på et egnet areal.Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank kan trin 2 med fordel startes i marken. Er der ligeledes tilstrækkeligt vand i rentvandstank, kan trin 3 også startes. Tankspuledysen og omrøring skal holdes i gang mens der køres hjem.
Restsprøjtevæsken skal i forbindelse med indvendig vask  af  sprøjter  fortyndes  mindst  50  gange  og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt   tilladte   dosering,   som   er   anført   på etiketten  af  de  anvendte  midler,  må  ikke  herved overskrides på markniveau.
Vask af marksprøjte og traktor, der har været anvendt til  udbringning  af  plantebeskyttelsesmidler,  eller rygsprøjte, der har været anvendt udendørs, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller   anden   beholder,   eller   på   det   areal,   hvor plantebe skyt telsesmidlet er blevet udbragt.
 
Vask af marksprøjte må ikke ske nærmere end:
1. 50 meter fra almen vandforsyning til drikkevandsformål,
2. 25 meter fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål og drænsystemers rense og samlebrønde samt
3. 50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og § 3-naturbeskyttelsesområder.
I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående  påfyldning  og  vask  af  sprøjter  til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljø ministeriets  bekendtgørelse  nr.  268  af  31. marts 2009
Bortskaffelse af tom emballage
Rester  skal  afleveres  til  den  kommunale  affaldsordning  for  farligt  affald.  Tomme  beholdere  kan bortskaffes   med   dagrenovationen.   Den   tomme beholder  bør  skylles  inden  bortskaffelse.  Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring
I uåbnet original emballage, frostfrit og beskyttet mod  direkte  sollys  og  andre  varmekilder.  2  års holdbarhed.

Generelle betingelser og ansvar
Producenten   fralægger   sig   ethvert   ansvar   for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse  med  ikke  forskriftsmæssig  brug  eller opbevaring af produktet.

Varemærke registrering
Accurate®   Delta   er   registreret   varemærke   hos Cheminova A/S.
All Clear Extra: ALL CLEAR™ er registreret varemærke hos Service Chemicals.
 
Førstehjælp

Indånding:Bring den forgiftede ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydelig påvirkning.
Indtagelse: Drik 1 eller 2 glas vand. Fremkald ikke opkastninger  uden  lægelig  kontrol.  Giv  aldrig  et bevidstløst menneske noget gennem munden. Søg læge  i  alvorlige  tilfælde.  Ved  ildebefindende  er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt.
Hudkontakt:  Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Søg læge hvis nødvendigt.
Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Brug gerne en øjenskyller. Søg læge hvis symptomerne vedvarer.

Resistens
Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse  af  eventuelt  naturligt  forekommende resistente  ukrudtsarter.  Disse  kan  opformeres  og blive dominerende.
Hvis en ukrudtsart er resistent overfor et sulfonylurea produkt baseret på aktivstoffer såsom Metsulfuronmethyl, Tribenuron eller Thifensulfuron, så er arten resistent over for alle disse produkter. Der er fundet tilfælde   af   sulfonylurea   resistens   i   bl.a.   alm. fuglegræs, samt et enkelt tilfælde af kornvalmue og hanekro.
Udviklingen  af  resistens  kan  undgås  ved  at  skifte mellem herbicider med forskellige virkemekanismer og overholde doseringsraterne.
Diflufenican tilhører resistensgruppe HRAC F1
Metsulfuron tilhører resistensgruppe HRAC B
CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Vinterbyg13 - 2835 - 35-
Vinterhvede13 - 2835 - 35-
Vårbyg13 - 2835 - 35-