Nuance WGRegistration expired
FMC - Herbicide
11-39
Brugsanvisning

Afgrøder
Nuance® WG kan anvendes i korn (vår- og vintersæd). Nuance® WG bekæmper de fleste 2-kimbladede ukrudtstarter som forefindes i marken.

Anvendelsesområder
Nuance® WG er et selektivt systemisk herbicid som bekæmper en lang række problematiske ukrudts arter i korn.

Virkemåde
Midlet optages primært via bladene. Herefter bliver midlet transporteret ud mod blad- og skudspidserne, hvorefter produktionen af tre vigtige aminosyrer ophører.
Dette skyldes at et bestemt enzym (acetolactace synthasen (ALS)) blokeres. Hos følsomme planter vil først celledelingen og senere væks ten ophøre. Hos tolerante planter f.eks. korn nedbrydes og inaktiveres ukrudtsmidlet umiddelbart efter optag.
Selvom der går mellem 1-3 uger før der er synlig effekt på ukrudtet, i form af gulnede visnende planter, er væksten standset på få timer. Denne proces fremmes af tørre, varme forhold.
For at opnå en optimal bekæmpelse bør ukrudtet sprøjtes når det har 2-4 blade, er saftspændte og i god vækst – se desuden dosering og anvendelsesskemaet. Ved lave temperaturer (fra 6 °C) er effekten af Nuance® WG god, hvis ukrudtet er i vækst. Et par dage med let nattefrost eller regn få timer efter sprøjtningen (når midlet er indtørret) påvirker ikke effekten.

Bemærkning
Nuance® WG må kun benyttes i korn.
Undgå vinddrift til vandområder, læhegn, naboafgrøder eller marker hvor der skal dyrkes andet end korn.
Hvis en forårsbehandlet mark skal omsås, må der kun omsås med korn. Til ukrudtsbekæmpelse i det omsåede korn bør der ikke anvendes minimidler.
Efteråret efter behandling med Nuance® WG kan der sås korn, evt. med udlæg af græs/kløver og vinterraps. Der bør ikke plantes/sås specialafgrøder hvis der er brugt
Nuance® WG om foråret. Der er ingen begrænsninger i afgrøder som kan sås i foråret, året efter brug af Nuance® WG.
Nuance® WG kun må anvendes 1 gang pr. vækstsæson.

Har man brugt Nuance® WG er det ikke tilladt at anvende andre midler indeholdende tribenuron, iodosulfuron, metsulfuron og thifensulfuron i samme vækstår.

Virkningsspektrum
Hvis  brugsanvisningen  følges,  har  Nuance®  WG  god  effekt  (>  85%)  på  de  fleste ukrudtsarter i korn. Samme effekt kan opnås med reduceret dosis hvis ukrudt behandles på det rigtige tids punkt under optimale betingelser.

 
Anvendelse om foråret

Vårsæd
Behandling foretages bedst på fugtig jord og saftspændte ukrudtsplanter i stadie 10 til 14, dvs. fra kimbladsstadiet til ukrudtet har fået 4 løvblade. I vårsæd må Nuance® WG bruges fra afgrødens stadie 13 til stadie 28, dvs. fra kornet har 3 udfoldede blade indtil begyndende stræk ning.
Dosering: 5 g Nuance® WG pr. ha  + sprede/klæbemiddel
I senere vækstadier efter afgrødens stadie 28 kan Nuance® WG desuden benyttes med god effekt.
Dosering: 10 g Nuance® WG pr. ha  + sprede/klæbemiddel

Vintersæd
Behandling foretages bedst i det tidlige forår, når væksten er begyndt. Nuance® WG kan med god virk ning bruges fra vækststadie 30  i vinter hvede, vinter byg, triticale og rug.
Dosering: 10 g Nuance® WG pr. ha  + sprede/klæbemiddel

Anvendelse om efteråret
Vintersæd
Behandling foretages bedst i det tidlige efterår, når væksten er begyndt. Nuance® WG kan med god virkning bruges fra vækststadie 11 frem til stadie 29, dvs. indtil begyndende strækning, i vinter hvede, vinter byg, triticale og rug.
Dosering: 5 g Nuance® WG pr. ha  + sprede/klæbemiddel
BEMÆRK! Nuance® WG må ikke anvendes senere end 6 uger før høst i korn.

Tilberedning af sprøjtevæsken
Sprøjtebeholderen bør være rengjort, før Nuance® WG fyldes i. Fyld 3/4 af den ønskede vandmængde i beholderen, tilsæt Nuance® WG og tilsæt resten af vandet. Derefter sættes returløbet eller omrøring i gang. Eventuel skumdannelse ved påfyldningen kan reduceres ved at mindske omrøringen.
Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr.
Påfyldning af marksprøjte skal ske på vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden behold er, eller på det areal hvor, Nuance® WG skal udbringes. Vaskepladsen må ikke etableres nærmere end:
1. 50 meter fra almen vandforsyning til drikkevandsformål
2. 25 meter fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål
3. 50  meter  fra  overfladevand  (vandløb,  søer  og  kystvand)  og  §3-naturbeskyttelsesområder
Påfyldning på arealer, hvor Nuance® WG udbringes, må ikke ske nærmere end:
1. 300 meter fra almen og ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål og
2. 50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og drænsystemers rense- og samle brønde samt §3-naturbeskyttelsesområder
Et areal der anvendes til påfyldning må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson.
 
Sprøjteteknik
I nedenstående tabel ses en oversigt over forskellige vandmængder, ved to forskellige lowdriftsdyser, hastighed og arbejdstryk. Eksempler på vandmængder ved brug af 02 (gul) og 025 (lilla) dysen ved forskelligt tryk og kørehastighed.
 
Ved lav plantetæthed og forholdsvist små planter, kan de små vandmængder pr. ha benyttes. Ved kraftige, tætte afgrøder kan det være nødvendigt, at øge vandmængden.
For at sikre en optimal optagelse og effekt, udsprøjtes Nuance® WG altid med tilsætningen af et sprede/klæbemiddel.
Anbefalede sprede/klæbemidler:
Swedane Contact, Lissapol Bio og Zipper kan benyttes.

Rengøring af sprøjte
Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktiver alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.
1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restsprøjtevæsken fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering må ikke overskrides på markniveau.
2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både ind vendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gemmen bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behand let.
3. Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank) og tilsæt 0,5 l All Clear®  Extra pr. 100 l vand. Lad omrøringen og tank spuledyse køre i mindst 15 minutter, inden ind holdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet.
4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR® EXTRA pr. 10 liter vand. Dyser, filtre og sier monteres igen.
5. Sprøjten  fyldes  igen  med  10-15%  af  tankkapaciteten.  Lad  omrøringen  og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser over et egnet areal.
Vask af marksprøjter og traktor, der har været anvendt til udbringning, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor Nuance® WG er blevet udbragt. Et areal der anvendes til vask må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson.
Uvasket sprøjteudstyr eller traktor skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag.
I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18.12.2014.

Tankblandinger
Nuance WG, kan blandes med følgende produkter:
Amistar, Approach, Bell,  Briotril 400 EC, Comet, Cycocell 750, Cuadro 25 EC, DFF, Fastac 50, Foxtrot, Folicur EC 250, Karate 2,5 WG, Legacy 500 SC, Lodin 200 EC, Mavrik 2F, Moddus M, Oxitril CM, Pirimor G, Primera Super, Primus, Saracen, Sempra, Starane 180S, Starane XL, Stereo 312,5 EC, Tern, Tilt 250 EC, Tomahawk 180 EC, Nuance WG må ikke blandes med produkter der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl. (Accurate 20 WG, Accurate Delta, Alliance, Ally ST, Ally SX, Atlantis OD, Cossack OD, Express ST, Express SX, Harmony Plus, Harmony SX, Hussar OD, Othello, Trimmer 50 SG, Zoom).

Rester og tom emballage
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skylle-vandet hældes op i sprøjtevæsken.
Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring
I uåbnet original emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder. 2 års holdbarhed.
 
Førstehjælp
Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydeligt påvirkning.
Indtagelse: Drik 1 eller 2 glas vand. Fremkald ikke opkastninger uden lægelig kontrol. Giv aldrig et bevidstløst menne ske noget gennem munden. Søg læge i alvorlige tilfælde. Ved ildebefindende er omgående lægebehand ling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt.
Hudkontakt:  Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Søg læge hvis nødvendigt.
Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Brug gerne en øjenskyller. Søg læge hvis symptomerne vedvarer.

Resistens
Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af eventuelt naturligt forekommende resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende.
Hvis en ukrudtsart er resistent overfor et sulfonylurea produkt baseret på aktivstoffer såsom Tribenuron, Metsulfuron-methyl eller Thifensulfuron, så er arten resistent over for alle disse produkter. Der er fundet tilfælde af resistens overfor sulfonylureamidler hos fuglegræs, kornvalmue og kamille samt et enkelt tilfælde i hanekro.
Udviklingen af resistens kan undgås ved at skifte mellem herbicider med forskellige virkemekanismer og overholde doseringsraterne. Tankblandinger med to herbicider med forskellige virkemekanismer kan også virke forebyggende mod udvikling af resistens.
Nuance® WG tilhører resistensgruppe: HRAC B.

Anbefalinger:
Hvis der konstateres resistens over for Nuance® WG, genbehandles marken hurtigst muligt med et andet effektivt middel med anden virkningsmåde.
Generelle betingelser og ansvar:
Cheminova   A/S   fralægger   sig   ethvert   ansvar   for   produktets   skader   og følgeskader, som er opstået i forbindels e med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.
 
CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Forårsrug28 - 010 - 1042
Forårsrug13 - 285 - 542
Forårsrug10 - 145 - 542
Vinterbyg11 - 295 - 542
Vinterbyg30 - 010 - 1042
Vinterhavre11 - 295 - 542
Vinterhavre30 - 010 - 1042
Vinterhvede30 - 010 - 1042
Vinterhvede11 - 295 - 542
Vinterrug30 - 010 - 1042
Vinterrug11 - 295 - 542
Vintertriticale30 - 010 - 1042
Vintertriticale11 - 295 - 542
Vårbyg13 - 285 - 542
Vårbyg10 - 145 - 542
Vårbyg28 - 010 - 1042
Vårhavre10 - 145 - 542
Vårhavre13 - 285 - 542
Vårhavre28 - 010 - 1042
Vårhvede28 - 010 - 1042
Vårhvede10 - 145 - 542
Vårhvede13 - 285 - 542
Vårtriticale28 - 010 - 1042
Vårtriticale13 - 285 - 542
Vårtriticale10 - 145 - 542