Lancelot 450 WG

Произвођач
BASF
Регистрован до
2032-09-26
Матични број
321-01-1125/2021-11
Aktivni materijali
Линкови

Sadrži dve aktivne materije: novu piridin karboksilnu kiselinu – aminopiralid i triazolopirimidinski herbicid – florasulam. Prvi vidljivi simptomi (gubitak boje i uvijanje listova praćeno skraćivanjem internodija) su uočljivi 3-4 dana nakon primene herbicida. Potpuno sušenje tretiranih korova se događa 2-3 nedelje nakom primene, što zavisi od korovske vrste i klimatskih uslova. Lancelot najbolje deluje u vlažnim uslovima, kada su korovi u intenzivnom porastu i kada je brža translokacija aktivnih materija. U ovakvim uslovima je uočljivo i delovanje Lancelota putem zemljišta. Temperatura takođe utiče na efikasnost herbicida. Ako je srednja dnevna temperatura visa od 5°C, herbicid se translocira unutar biljke. Lancelot pokazuje veću efikasnost, posebno na korove koji su manje osetljivi, ako je usev gušći, u dobroj kondiciji, stvarajući jaku konkurenciju korovima. Biljke vrlo brzo usvajaju Lancelot , tako da ni padavine, 1 sat nakon primene, ne mogu umanjiti njegovo delovanje. U poljskim uslovima Lancelot prvenstveno deluje kao folijarni herbicid, prodirući u korove preko lisne površine, a zatim se prenosi floemom u vrhove rasta, ali za razliku od većine drugih herbicida u žitaricama, Lancelot pokazuje i vrlo dobru aktivnost putem zemljišta, što omogućava i suzbijanje korova koji kasnije niču ili onih s produženim periodom nicanja. Zahvaljujući ovoj činjenici, vreme delovanja Lancelot -a se produžava u proseku za 1-3 nedelje nakon primene. Ogledi vršeni s radioaktivnim izotopom ugljenika C14 su potvrdili da se Lancelot®, a posebno jedna od njegovih komponenti – minopiralid, dobro kreće u biljci dopirući i do najudaljenijih delova korenskog sastava biljke, čime se postiže vrlo visok nivo suzbijanja korova sa dubokim i razgranatim korenom, poput palamide (Cirsium arvense).

Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, 4 nedelje nakon primene preparat na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz, pšenica i ječam.
U normalnom plodoredu posle primene herbicida mogu se sejati:
- iste jeseni: ozime žita i uljana repica
- sledećeg proleća: jara žita, kukuruz, jara uljana repica, suncokret, šećerna repa, krompir, mrkva, lucerka, cikorija i luk
- nakon 14 meseci: soja, grašak i sočivo.
Slama sakupljena sa površine tratirane preparatom Lancelot 450WG ne sme se koristiti u proizvodnji pečuraka (šampinjona) i jagoda niti za malčiranje u stakleničkoj i/ili plasteničkoj proizvodnji.

Регистрован за културеРатеBBCH
Winter wheat33 g21 - 32
Spring wheat33 g21 - 32
Spring barley33 g21 - 32
Winter barley33 g21 - 32