Wing P

Произвођач
BASF
Регистрован до
2023-08-20
Матични број
321-01-2587/2013-11
Aktivni materijali
Линкови
Primena:
Preparat Wing-P je selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i travnih korova u usevima suncokreta, soje i kukuruza.
Količina primene:
-soja: 3,5-4,0 L/ha (odnosno 30-40 ml na 100 m2);
-suncokret i kukuruz: 4,0 L/ha (odnosno 40 ml na 100 m2).
Vreme primene: Preparat Wing-P se primenjuje posle setve, a pre nicanja useva (suncokret, soja, kukuruz; faze 00-09 BBCH skale) i korova.
Način primene: traktorskim ili leđnim prskalicama uz utrošak vode 200- 400 L/ha.
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom na istoj površini u toku godine.
Primena iz vazduhoplova: nije dozvoljena.
 
Napomena:
Ako dođe do preoravanja posle primene preparata Wing-P, mogu se u toku iste godine sejati svi usevi osim repe i luka. U normalnom plodoredu posle primene preparata Wing-P, mogu se sejati svi usevi, nema ograničenja u plodoredu.
Mešanje sa drugim pesticidima:
Preparat Wing-P je kombinacija dve aktivne materije tako da ima širok spektar delovanja, pa zbog toga najčešće nije potrebno mešati ovaj preparat sa drugim herbicidima. U slučaju da postoji potraba za mešanjem, potvđena je kompatibilnost preparata Wing-P sa herbicidima na bazi aktivnih supstanci : topramezon, tritosulfuron, dikamba, cikloksidim i bromoksinil, kao i sa okvašivačem
Dash. Osim što se preparat Wing-P moze mešati, tj kompatibilan je sa preparatima na bazi gore navedenih aktivnih supstanci, svako novo mešanje treba proveriti na malim površinama pre upotrebe na većim površinama.
 
Регистрован за културеРатеBBCH
Corn4 l0 - 9
Sunflowers4 l0 - 9
Soybeans3.5 - 4 l0 - 9