Monsoon Active

Произвођач
BAYER
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
Линкови

Monsoon active je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.

NAČIN DELOVANJA:
Obe aktivne materije, i foramsulfuron i tienkarbazon-metil, pripadaju grupi ALS inhibitora i poseduju isti mehanizam delovanja. Posle primene ovog herbicida, korovske biljke usvajaju foramsulfuron najvećim delom preko lista, dok tienkarbazon-metil ima dvostruki način usvajanja – pored lista i korenom korova. Krećući se po usvajanju i ksilemom i floemom, dospevaju do tačaka porasta gde sprečavaju stvaranje enzima acetolatat sintetaze (ALS) koji ima ključnu ulogu u deobi ćelija meristemskog tkiva. Na ovaj način, prestaje rast korovskih biljaka, one se suše i odumiru.
Ciprosulfamid, kao protektant, deluje tako što ubrzava razgradnju aktivnih materija u gajenoj biljci, sprečavajući eventualno štetno delovanje. Usvaja se korenom i listom i pokazuje potpunu sistemičnost.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:
Koristi se u usevu kukuruza u količini primene 1,5-1,8 l/ha što zavisi od prisutnih korova. Tako, pri velikoj zakorovljenosti rizomskim sirkom preporučuje se maksimalna količina primene (1,8 l/ha). Vreme primene je kada je kukuruz u fazi 2-8 listova (faze 12-18 BBCH skale), a u odnosu na korove kada su širokolisni korovi u fazi 2-4 lista, a uskolisni do faze ranog bokorenja. Optimalno vreme za suzbijanje rizomskog sirka je kada rizomski sirak dostigne 20-25 cm visine.
Utrošak vode: 150-400 l/ha.
Broj tretiranja u toku godine: jednom ili dvaput kod primene podeljene doze u razmaku od 7-10 dana (split aplikacija). U tom slučaju kod svake aplikacije primeniti dozu od 0,75-1 l/ha.
Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:
- može se mešati sa preparatima na bazi dikambe;
- preparat se ne sme mešati sa organofosfornim insekticidima;
- pre primene u mešavini sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja.

NAPOMENE:
- pre upotrebe preparata Monsoon active pakovanje obavezno promućkati;
- tretirati predveče ili rano tokom dana po mirnom vremenu (bez vetra) i na temperaturama nižim od 25°C;
-u slučaju očekivanih velikih temperaturnih kolebanja odložiti tretman do stabilizacije vremenskih uslova;
- sprečiti zanošenje preparata na susedne useve i zasade;
- ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama može se sejati jedino kukuruz nakon isteka najmanje 30 dana od vremena primene; pri tome, neophodno je izvršiti obradu zemljišta na dubinu od 10 cm; nakon isteka 3 meseca uz prethodno duboko oranje, moguće je sejati lucerku ili slačicu;
- u jesen iste godine, moguća je setva strnih žita, a na proleće naredne godine, pored jarih strnina i suncokreta, moguća je setva šećerne repe, kukuruza, soje, graška, krompira; setvi treba da prethodi obrada zemljišta na minimum 10 cm dubine;
- ne koristiti organofosforne insekticide za tretiranje semena ili folijarno ako je planirana upotreba preparata Monsoon active.

Регистрован за културеРатеBBCH
Corn0.75 - 1.8 l12 - 18