Sekator OD

Произвођач
BAYER
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-815/2012-11
Линкови

Sekator OD je selektivni, translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih širokolisnih korova.

NAČIN DELOVANJA:
Aktivne materije preparata Sekator OD - amidosulfuron i jodosulfuron, korovi usvajaju putem lisne mase. Unutar biljke, aktivne materije se prenose floemom i ksilemom, a njihovim delovanjem dolazi do razgradnje hlorofila, što za posledicu ima sušenje i propadanje korova.
Rast korova prestaje vrlo brzo, a do potpunog propadanja dolazi u roku od četiri do šest nedelja. Mefenpir-dietil deluje kao protektant koji podstiče razgradnju herbicida u strnim žitima, te pruža punu selektivnost prema gajenim usevima.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:
Sekator OD se primenjuje u usevu pšenice i ječma u količini od 0,15 l/ha (1,5 ml/100 m2), od faze 3 lista pa do pojave zastavičara (faze 13-39 BBCH-skale), kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (2-6 listova).
Utrošak vode je od 200-400 l/ha.
Maksimalan broj tretiranja je jednom, na istoj površini u toku godine.

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:
- može se mešati sa svim insekticidima i fungicidima kompanije Bayer za primenu u usevu pšenice i ječma;
- pre primene u mešavini sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja.

SPEKTAR DELOVANJA:
Jednogodišnji širokolisni korovi: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), broćika lepuša (Galium aparine), bulka obična (Papaver rhoeas), vidovčica crvena (Anagalis arvensis), vijušac njivski (Bylderdyckia convolvulus), gorušica poljska (Sinapis arvensis), žavornjak obični (Delphinium consolida), kamilica prava (Matricaria chamomilla), kamilica bezmirisna (Matricaria indora), ljutić njivski (Ranunculus arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media), mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), prstenak poljski (Anthemis arvensis), čestoslavica persijska (Veronica persica), čestoslavica bršljenasta (Veronica hederifolia), čistac jednogodišnji (Stachys annua).
Višegodišnji širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense).

NAPOMENE:
- Primeniti Sekator kada je usev u dobroj kondiciji, temperature između 5-25°C i u danima kada se ne očekuju mrazevi;
- ukoliko dođe do propadanja useva, na tretiranim površinama se mogu sejati jara pšenica i jari ječam (posle 15 dana) i kukuruz (posle 30 dana, uz oranje).

Регистрован за културеРатеBBCH
Winter wheat0.15 l13 - 39
Spring wheat0.15 l13 - 39
Spring barley0.15 l13 - 39
Winter barley0.15 l13 - 39