Boss 300 SL

Произвођач
Stockton
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
321-01-1195/2011-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena aktivne materije:

Ova aktivna materija izaziva poremećaj ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i deobu ćelije, sintezu belančevina i disanje. Preparat namenjen za suzbijanju važnih širokolisnih korova tokom vegetacije. Najbolji učinak u suzbijanju korova postiže se kada su u stadijumu 2-6 listova. Najčešće u kombinaciji s drugim preparatima (šećerna. repa, kukuruz) ili drugim aktivnim materijama (pšenica). Kukuruz u vreme prskanja treba da bude u stadijumu 2-5 listova, a pšenica i ječam se tretiraju od sredine busanja do kraja vlatanja. U šećernoj repi se primenjuje od kotiledona do pred sklapanje redova (2-3 puta). U uljanoj repici se primenjuje od faze 2 prava lista do pojave rozete. U plodosmeni ne treba sejati: lucerku, salatu, grašak i šargarepu, 16 meseci od primene u polju. One su visokoosetljive na ostatke u zemljištu. Ne koristiti slamu za proizvodnju komposta za povrće. Nakon primene, 2-3 nedelje, ne obavljati okopavanja ili kultivaciju. LD50 4300. S.O. = III. Tek 6 sati posle prskanja biljka ga u celosti usvaja, pa nema opasnosti od ispiranja zaštitnog sredstva. Karenca: 70 dana merkantilni kukuruz; ostalo OVP.

Mehanizam i način delovanja a.m.:Hormonski herbicid auksinskog tipa (sintetički auksini). Ispoljava delovanje tipa regulatora rasta, kao indolsirćetna kiselina. Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima izdanaka i korena u kojima ispoljava delovanje.

Napomena:- Ne sme se koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za sakupljane pitke vode.
- Na tretiranim površinama u jesen iste godine i u proleće naredne godine, ne smeju se sejati lucerka, salata, grašak i mrkva.
- MBT: jednom.

Регистрован за културе
Sugar beets