ECP DiquatRegistration expired
UPL - Herbicide
501-44
Må kun anvendes til nedvisning af kartofler, raps, rybs, ærter og visse frøafgrøder samt til bekæmpelse af ukrudt i visse afgrøder, jf. brugsanvisningen.
 
BRUGSANVISNING
ECP DIQUAT er et kontaktmiddel, der virker på planternes grønne dele og ødelægger plantecellerne. Virkningen ses meget hurtigt og nedvisning sker i løbet af 3-10 dage.

RESISTENS
Produktets aktive ingrediens tilhører HRAC gruppe D (bipyridyliumsalte). For at undgå, at der opstår ukrudtsstammer, der er resistente, bør der ikke anvendes produkter i samme gruppe oftere end hvert andet år på samme sted.

SPRØJTETEKNIK
Der skal sikres en ensartet og god dækning af planterne. Undgå vinddrift.
Hvor der er risiko for afdrift til naboafgrøder, søer eller vandløb, bør der anvendes low drift dyser.

TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKEN
Sprøjtetanken fyldes halvt med vand. Den afmålte mængde ECP DIQUAT og sprede-klæbemiddel, f.eks.
Contact, tilsættes under omrøring. Fyld tanken helt op med vand. Fortsæt omrøring under kørslen.
Udsprøjtning udføres umiddelbart efter blandingen.
Tankbland ikke med andre midler.
Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr
Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken.
Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af ECP DIQUAT i fyldestationen.

Direkte injektion
Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR
Indvendig rengøring for marksprøjter med præparatfyldeudstyr
Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.
1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.
2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.
For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion.
 
Udvendig
Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt at skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.
I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.

OPTIMALE VIRKNINGSFORHOLD
ECP DIQUAT er regnfast 10 minutter efter udsprøjtning.
ECP DIQUAT er uafhængig af temperaturen, men bør ikke udsprøjtes på frosne planter.
Klart vejr og sol giver hurtig nedvisning. I diset og overskyet vejr er virkningen langsommere, men ukrudtsvirkningen er god.

BEMÆRK
Tvangsmodning af kartofler kan give mørkfarvning af kartoflernes karstrenge, hvis det foregår under ugunstige vejrforhold eller hvis kartoflerne i øvrigt er stressede, uanset om tvangsmodningen sker kemisk, ved flammebehandling eller ved mekanisk aftopning.

OMSÅNING, EFTERFØLGENDE AFGRØDER
Alle afgrøder kan sås/plantes umiddelbart efter anvendelse af ECP DIQUAT.
På ekstremt sandede jorde kan inaktivering dog vare op til 3 dage.

BORTSKAFFELSE
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).
Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Emballagen må ikke genbruges.

OPBEVARES FROSTFRIT.

ANSVARSKLAUSUL
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.
CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Asparges0 - 71 - 2-
Blomkål0 - 71 - 2-
Blommer0 - 02 - 2.5-
Broccoli0 - 71 - 2-
Brombær0 - 02 - 2.5-
Bønner0 - 71 - 2-
Dild0 - 71 - 2-
Fennikel0 - 71 - 2-
Grønkål0 - 71 - 2-
Gulerødder0 - 71 - 2-
Hindbær0 - 02 - 2.5-
Hvidløg0 - 71 - 2-
Jordbær91 - 932 - 2.5-
Kartofler0 - 141 - 2.5-
Kinakål85 - 892 - 2.5-
Kinakål0 - 71 - 2-
Kirsebær0 - 02 - 2.5-
Kløver85 - 892 - 2.5-
Kål85 - 892 - 2.5-
Majroer0 - 71 - 2-
Pak-choi85 - 892 - 2.5-
Pastinak0 - 71 - 2-
Peberrod0 - 71 - 2-
Persille0 - 71 - 2-
Persille0 - 71 - 2-
Porrer0 - 71 - 2-
Purløg85 - 892 - 2.5-
Purløg0 - 71 - 2-
Pærer0 - 02 - 2.5-
Rabarber0 - 71 - 2-
Radiser85 - 892 - 2.5-
Radiser0 - 71 - 2-
Ribs0 - 02 - 2.5-
Rosenkål0 - 71 - 2-
Rucola85 - 892 - 2.5-
Rødbeder0 - 71 - 2-
Rødkål85 - 892 - 2.5-
Salat0 - 71 - 2-
Selleri0 - 71 - 2-
Skalotteløg0 - 71 - 2-
skorzoner85 - 892 - 2.5-
Solbær0 - 02 - 2.5-
Spinat0 - 71 - 2-
Spinat85 - 892 - 2.5-
Sukkerrør0 - 71 - 2-
Timian0 - 71 - 2-
Valmuer12 - 161 - 2-
Vinterraps86 - 872 - 2.5-
Vårraps86 - 872 - 2.5-
Æbler0 - 02 - 2.5-
Ærter0 - 71 - 2-
Ærter87 - 892 - 2.5-

Effective