Lentemul max

Произвођач
NUFARM
Регистрован до
2024-04-01
Матични број
321-01-1990/2019-11
Линкови

Primena:

Primena:ESTET je selektivni, translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem, koji se usvaja prvenstveno preko lisne mase, a manjim delom i preko korena. Transportuje se naviše i naniže u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim delovima izdanaka i korena. Niže koncentracije dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje sprovodnog tkiva, dok visoke koncetracije inhibiraju deobu ćelija. Primenjuje se u usevu merkantilnog i silažnog kukuruza folijarnim tretmanima  kada kukuruz ima razvijena  do 5 lista (faze 10-15 BBCH-skale) i u ozimoj pšenici od sredine bokorenja do pojave drugog kolenca (faze 24-32 BBCH-skale)   u kol. 0,5- 0.8 l/ha (5-8 ml na 100 m2)  za suzbijanje jednogodišnjih  i višegodišnjih širokolisnih   korova koji su u fazi intenzivnog porasta (do 6 listova).

Utrošak vode :  200-400   l/ha (2-4 l na 100 m2) zavisno od tipa rasprskivača-dizni na uređajima za primenu;

Maksimalni broj tretiranja:  Jednom na istoj površini u toku godine;

Karenca:  Obezbeđena vremenom primene

Radna karenca : Do sušenja depozita.

Tretiranje iz vazduhoplova: Dozvoljeno pod sledećim uslovima:

   1. Površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 700 m od zasada voća, vinove loze i šuma, 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi) i 300 m od voda (vodotokovi, bunari, jezera, izvorišta voda),
   2. Brzina vetra ne sme prelaziti 2- m/s;
   3. Rubne zone (200-500 m) se tretiraju sa zemlje.

Napomene:

   •  U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz i jara žita.
   •  Ne primenjivati u usevima semenskog kukuruza;
   •  Nema  ograničenja za setvu ostalih biljnih vrsti u plodoredu
   •  Ne treba primenjivati u usevima koji su pod stresom, a koji može biti izazvan sušom, plavljenjem, niskim     temperaturama, napadom insekata, pojavom biljnih bolesti, nedostatkom hranljivih materija.
   •  Ne sme se primenjivati ako se nakon tretiranja očekuju prizemni noćni mrazevi ili nagli skok temperature  > 25°S  u intervalu  3-5  časova posle primene;

​​​​​​​​​​​​​​Mešanje sa drugim sredstvima za zaštitu bilja :

   A) Kompatibilnost (mogućnost mešanja):Može se mešati sa preparatima na bazi:

            U pšenici se može mešati sa preparatima na bazi MCPA,mekopropa, klopiralida,fluroksipira, a u kukuruzu sa

            preparatima na bazi  terbutilazina, fluroksipira,  dikambe.

 B) Inkopatibilnost (nemogućnost mešanja):Pre mešanja preparata različitih tipova formulacija proveriti njihovu   

     kompatibilnost.

Регистрован за културеРате
Winter wheat0.5 - 0.8 l
Corn0.5 - 0.8 l