Trawell

Произвођач
Stockton
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
321-01-1197/2011-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena:
Primenjuje se u usevu kukuruza: - jednokratno u količini 40-60 g/ha (0,4-0,6 g na 100 m2) + 0,1% okvašivača Adsee AB-600, kada je usev u fazi 1-7 listova (faze 11-17 BBCH skale), kada su uskolisni korovi od faze jednog lista do bokorenja, a širokolisni 2-4 lista;
- dvokratno u količini 30 + 30 g/ha (0,3 + 0,3 g na 100 m) + 0,1% okvašivača Adsee AB-600, prvo tretiranje kada je usev u fazi 1-3 listova (faze 11-13 BBCH skale), kada su uskolisni korovi od faze jednog lista do bokorenja, a širokolisni 2-4 lista; drugo tretiranje posle nicanja novih korova, a kukuruz najviše 7 razvijenih listova.

Mehanizam i način delovanja a.m.:Deluje na biosintezu aminokiselina, što za posledicu ima zaustavljanje ćelijske deobe i rasta biljaka. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze / acetohidroksiacid sintetaze (ALS ili AHAS) zaustavljajući proces biosinteze esencijalnih aminokiselina valina, leucina i izoleucina. Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje.

Napomena:- Ne sme se primenjivati: u semenskom kukuruzu, kukuruzu šećercu i kokičaru; u kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeva i sl.); ako su prehtodno korišćeni sistemični zemljišni organofosforni insekticidi; ako je usev pod stresom; ako su temperature vazduha > 25oC; ako je u dužem vremenskom periodu temperatura vazduha > 10C; u kraškim poljima i na vrlo slabo hum. zemljištima (> 1% humusa).
- Organofosforni folijani insekticidi se ne smeju koristiti 7 dana pre i 4 dana posle primene rimsulfurona.
- Međurednu kultivaciju obaviti najranije 7 dana posle primene preparata na bazi rimsulfurona.
- MBT: jednom ili dva (u dvokratnoj primeni).
- Ostalo: za primenu u kombinacijama vidi, dikamba , metribuzin i tifensulfuron-metil .

Регистрован за културе
Corn