Kideka

Произвођач
NUFARM
Регистрован до
2024-04-01
Матични број
321-01-2360/2013-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena:

Kideka  je selektivni  herbicid  sa akropetalnom i bazipetalnom translokacijom  aktivne materije mezotrion, koji se usvaja preko lisne mase i preko korena. Mezotrion inhibira enzim p-hidroksifenilpiruvat  dioksigenezu (HPPD) koji katališe reakciju konverzije tirozina u plastokinon i α tokoferol. Deficit plastokinona, dovodi do prestanka procesa biosinteze karotenoida u biljkama što kod osetljivih biljaka izaziva belenje listova a zatim i nekrozu meristemskog tkiva.Primenjuje se u usevima kukuruza kada je kukuruz u fazi do 8 listova  (faze 11-18 BBCH-skale)  u kol. 0,8- 1,2 l/ha ( 8-12 ml na 100 m2)  za suzbijanje jednogodišnjih  i višegodišnjih širokolisnih   korova   koji su u fazi 2-8 listova i nekih  travnih korova.

Utrošak vode :  200-400   l/ha (2-4 l na 100 m2) zavisno od tipa rasprskivača-dizni na uređajima za primenu;

Maksimalni broj tretiranja:  Jednom na istoj površini u toku godine;

Karenca:  Obezbeđena vremenom primene

Radna karenca : Do sušenja depozita.

Primena iz vazguhoplova: nije dozvoljena

Napomene:

   • U slučaju poništavanja useva, može se sejati samo kukuruz;
   • U jesen iste godine, na tretiranim površinama  mogu se sejati strna žita bez ograničenja i uljana repica uz prethodno duboko oranje.
   • U proleće naredne godine na tretiranim površinama,posle dubokog oranja,  mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir.
   • Dve godine posle primene na tretiranim površinama  mogu se sejati šećerna i stočna repa, grašak, pasulj i lucerka.
   • Ne mešati sa insekticidima kisele reakcije

Mešanje sa drugim sredstvima za zaštitu bilja :

        A) Kompatibilnost (mogućnost mešanja):Kideka  se zbog proširenja spektra delovanja može mešati sa preparatima na bazi

             nikosulfurona i rinsulfurona

       B) Inkopatibilnost (nemogućnost mešanja):Ne mešatisa insekticidima jakokiselereakcije. Pre mešanja preparata različitih tipova

            formulacija proveriti njihovu kompatibilnost.