Serbia

Moto Extra 850

registration_data_unavailable
Galenika - herbicide
321-01-1774/2011-11

DELOVANJE:
2,4-D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem koji se usvaja prvenstveno preko lisne mase, a manjim delom i preko korena. Transportuje se naviše i naniže u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim delovima izdanaka i korena. Niže koncentracije dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje sprovodnog tkiva, dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija. Moto ekstra je herbicid koji efikasno suzbija i najproblematičnije širokolisne korove.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Za proširenje spektra delovanja na uskolisne korove u usevu kukuruza može se mešati sa preparatom Talisman.

PRIMENA I NAPOMENE:
Prilikom primene treba sprečiti zanošenje rastvora na sve susedne gajene biljke, izuzev strnih žita i kukuruza. Ne sme se primenjivati u usevu ovsa, jer može dovesti do smanjenja prinosa. Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup domaćim životinjama, niti koristiti travu sa tretiranih površina za ishranu. Tretirati po suvom, umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

Efektivno
crops
Corn
BBCH
13 - 14
Registracioni obrazac
0.8 - 1
Period pre žetve
-
crops
Winter wheat
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
0.8 - 1
Period pre žetve
-
crops
Spring wheat
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
0.8 - 1
Period pre žetve
-