Clinic TF

Произвођач
NUFARM
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-2314/2018-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena:

Način delovanja:Sistemični herbicid širokog spektra delovanja.Kontaktni, translokacioni i nerezidualni herbicid. Inhibitor likopen ciklaze.

Klasifikacija rezistentnosti (HRAC):G.

Primena:CLINIC TFje sredstvo za zaštitu bilja – neselektivni sistemični herbicid širokog spektra delovanja, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova:

- u voćnjacima i vinogradima  isključivo viših uzgojnih oblika (jabuka,kruška,šljiva, višnja, breskva, kajsija i malina) u količinama:

a) 2 - 4 l/ha (20-40 ml u 2-4 l vode na  100 m2) za suzbijanje jednogodišnjih korova;

b) 4 - 8 l/ha (40-80 ml u 2-4 l vode na 100 m2) za suzbijanje višegodišnjih  korova;

c) 8 - 12 l/ha (80-120 ml u 2-4 l vode na 100 m2) za suzbijanje višegodišnjih  korova s izrazito dubokim korenom  i rizomima, u vreme pune vegetacije.

-tretiranje strništa  3-10  l/ha (40-80 ml u 2-4 l vode na 100 m2)

-na neobrađenim površinama i na nepoljoprivrednim  površinama kao totalni herbicid,  primenom u vreme pune vegetacije korova (u fazi intenzivnog rasta do pune faze cvetanja), u količini 3-12 l/ha  (30-120 ml u 2-4 l vode na 100 m2).

Način primene:Folijarno, sa zemlje, prskanjem i orošavanjem, traktorskim i leđnim prskalicama.

Maksimalni broj tretiranja:Dva puta u toku godine, na istoj površini.

Tretiranje iz vazduhoplova:Nije dozvoljeno.

Napomene:

• Manje količine sredstva se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti,ranijim fazama porasta korova, povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode.

• Veće količine sredstva se primenjuju pri jačem intenzitetu zakorovljenosti, kasnijim fazama porasta korova, nepovoljnim vremenskim uslovima i sa većim količinama vode.

• Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke i korišćenje osušene trave za njenu ishranu.

• Ispaša ostale stoke i korišćenje osušene trave za njenu ishranu jemmoguća nakon 7 dana od primene.

• Ne sme se koristiti za uništavanje cime krompira.

• Ne sme se primenjivati u zasadima voća i vinove loze mlađim od 4 godine.

• Prilikom tretiranja sredstvo ne sme dospeti na zelene delove voća i vinove loze.

• Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana od dana primene.

• Zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja CLINIC TF u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva.

Mešanje sa drugim sredstvima za zaštitu bilja:

• Kompatibilnost (mogućnost mešanja):Može se mešati sa sredstvima na bazi dikambe.

• Nekompatibilnost (nemogućnost mešanja):Ne sme se mešati sa sredstvima iz grupe:uree, triazini, bipiridili, fenoksi-karbonske kiseline.

Karenca:35 dana za voće i vinovu lozu.

Mehanizam i način delovanja a.m.:Deluje na biosintezu aromatičnih aminokiselina. Inhibira aktivnost enzima 5-enolpiruvilšikimat-3-fosfat sintaze (EPSPS), zaustavljajući sintezu esencijalnih aminokiselina (triptofana, tirozina i fenilalanina), a time i biosintezu proteina. Neselektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Biljke ga usvajaju listom, a dalja translokacija je i ksilemom i floemom.
Регистрован за културеРате
Grapes2 - 12 l
Apples2 - 12 l