Serbia

Duga OD

registered_until: May 1, 2025
NUFARM - herbicide

Primena:

Duga O je selektivni herbicid na bazi dve aktivne materije  mezotriona i bromoksinila. Mezotrion se odlikuje akropetalnom i bazipetalnom translokacijom i usvaja preko lisne mase i preko korena. Mezotrion inhibira enzim p-hidroksifenilpiruvat  dioksigenezu (HPPD) koji katališe reakciju konverzije tirozina u plastokinon i α tokoferol. Deficit plastokinona, dovodi do prestanka procesa biosinteze karotenoida u biljkama što kod osetljivih biljaka izaziva belenje listova a zatim i nekrozu meristemskog tkiva. Bromoksinil inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze na receptorskom mestu fotosistema II. Takođe inhibira proces ankuplovanja oksidativne fosforacije.Selektivni, kontaktni herbicid sa malom sistemičnom aktivnošću. Apsorbuje se folijarno i ograničeno translocira u druge biljne delove. Preparat  Duga OD se primenjuje posle nicanja kukuruza kada je kukuruz u fazi do osam listova (faza 12-18 BBCH skale), širokolisni korovi u fazi 2 do 8 listova. u kol. 0,5- 1,5 l/ha ( 5-15 ml na 100 m2)  za suzbijanje jednogodišnjih  i višegodišnjih širokolisnih   korova  i nekih travnih korova.

Utrošak vode :  200-400   l/ha (2-4 l na 100 m2) zavisno od tipa rasprskivača-dizni na uređajima za primenu;

Maksimalni broj tretiranja:  Jednom na istoj površini u toku godine;

Karenca:  Obezbeđena vremenom primene

Radna karenca : Do sušenja depozita.

Efektivno
crops
Corn
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
0.5 - 1.5
Period pre žetve
-