IT-DiquatRegistration expired
UPL - Herbicide
501-10
BRUGSANVISNING
IT- DIQ  UAT  er et kontaktmiddel, der virker på  planternes  grønne dele og ødelægger plantece llerne.
Virkningen ses  meget hurti gt og ned visning sker i løbet af 3-10 da ge.
 
SPRØJTETEKNIK
Der skal sikres en ensartet og  god dækning af planterne. Undgå vinddrift. Hvor der   er risiko for afdrift  til nabo afgrøder, søer eller vandløb, bør der an vendes low drift dyser.
 
TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKEN
Sprøjtetanken fyldes halvt med vand.  Den afmålte mængde IT-DIQUAT
og  sprede-klæbemiddel tilsættes under omr øri  ng.   Fyld   tan ken  hel  t op me d vand. Fortsæt omrøring under kørslen.
Ud sprøjtning   udføres   umiddelbart   efter  blandingen.
Tankbland  ikke   med andre midler.
Sørg altid for  at sprøjten  er korrekt rengjort  samt efterset for belægning er inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes.  Dette  gæl  der  især, hvis sprøjten  har været  anvendt til sprø  jt eopgaver i andre afgrøder.
 
Præparatfyldeudstyr
Ved  anvendelse af præparat fyldeudstyr  og flyd  ende
præparater påfyldes den ønskede mængde  præparat, som her  efter suges op i sprøjtetanken.
Efterfølgende   skylles  præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne  /luk  ke for  bundventil til der ikke er synlige spor af IT- DI QUAT i fyld  est  ationen.
 
Dire  kte injektion
Ved anven delse af direkte injektions udstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind  i de  slanger, som fører fra  sprøjtens tank  til dyserne. Ved skift   og  afslutning af sprøjteop gaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på  det  behandlede areal.
 
BORT SKAFFELSE AF TOMEMBALLAGE
To m emballage og rester skal afle ver es til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Emballagen må ikke genbr uges.
 
RENGØRING  AF SPRØJTEUDSTYR
Indvendig rengøring for mark  sprøjter med præparatfyldeudstyr
Restsprøjte væsken og skylle vandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skylle va ndstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50  gange.
1. Ved hjælp af de indvendige  spuledyser vaskes sprøjtetanken straks ef terendt sprøjtning med vand fra skylle vandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og  udsprøjtning kan foregå ad 2-3  gange for at opnå  den kræ vede fortyndingsgrad.
2. Skyllevandet udsprøjtes  på  marken underkørsel.
For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion.
 
Udvendig
Rengøring  af marksprøjten og  trakt  or skal ske  på det behandledareal eller på  en vaskeplads med  opsamling til gyllebeholder eller  anden beholder.   Rengøring  på  det  behandlede area l forudsætter, at marksprøjten  er monteret med udstyr hertil, samt at skyllevandskapacitete n er tilstrækkelig.
I øvrigt hen vise  sti l Miljøstyrelsens vejledning ang  ående påfyldning  og vask af sprøjter til udbringning af bek æmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets   bekendtgørelse nr.  268  af 31. marts 2009.
 
OPTIMALE VIRKNINGSFORHOLD
IT- DIQUAT  er regnfast 10  minuttereft er udsprøjtning.
IT- DIQUAT er uafhængi g af temperaturen, men bør ikke udsprøjtes på  frosne planter.
Klart vejr og  sol  giver hurtig nedvisning. I diset  og  overskyet vejrer virkningen langsommere, men ukrudtsvirkningen  er god.
 
BEMÆRK
Tvangs modning af kartofler kan give mørkfarvning af kartoflernes karstrenge, hvis det oregår under ugunstige vejrforhold  eller hvis  kartoflerne i øvrigt er stressede, uanset om tvangsmodningen sker kemisk, ved flammebehandling  eller ved mekanisk aftopning.

OMSÅNING, EFT ER FØLGENDE AFGRØDER
Alle afgrøder kan sås/pl antes umiddelbart efter anvendelse af IT-DIQUAT.
På  ekstremt  sandede jorde kan inaktivering dog  vare  op  til 3 dage
 
OPBEVARES  FROSTFRIT
CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Asparges0 - 71 - 2-
Blomkål0 - 71 - 2-
Blommer10 - 802 - 2.5-
Broccoli0 - 71 - 2-
Brombær10 - 802 - 2.5-
Bønner0 - 71 - 2-
Dild0 - 71 - 2-
Fennikel0 - 71 - 2-
Grønkål0 - 71 - 2-
Gulerødder0 - 71 - 2-
Hindbær10 - 802 - 2.5-
Jordbær91 - 932 - 2.5-
Kartofler0 - 141 - 2.57
Kinakål85 - 892 - 2.5-
Kinakål0 - 71 - 2-
Kirsebær10 - 802 - 2.5-
Kløver0 - 02 - 275
Kløver85 - 892 - 2.5-
Kål85 - 892 - 2.5-
Løg0 - 71 - 2-
Majroer0 - 71 - 2-
Majs0 - 71 - 2-
Pak-choi85 - 892 - 2.5-
Pastinak0 - 71 - 2-
Peberrod0 - 71 - 2-
Persille0 - 71 - 2-
Persille0 - 71 - 2-
Porrer0 - 71 - 2-
Purløg85 - 892 - 2.5-
Purløg0 - 71 - 2-
Pærer10 - 802 - 2.5-
Rabarber0 - 71 - 2-
Radiser85 - 892 - 2.5-
Radiser0 - 71 - 2-
Ribs10 - 802 - 2.5-
Rosenkål0 - 71 - 2-
Rucola85 - 892 - 2.5-
Rødbeder0 - 71 - 2-
Rødkål85 - 892 - 2.5-
Salat0 - 71 - 2-
Selleri0 - 71 - 2-
Solbær10 - 802 - 2.5-
Spinat85 - 892 - 2.5-
Spinat0 - 71 - 2-
Sukkerrør0 - 71 - 2-
Timian0 - 71 - 2-
Valmuer12 - 161 - 275
Vinterhvede0 - 02 - 2-
Vinterraps86 - 872 - 2.510
Vårhvede0 - 02 - 2-
Vårraps86 - 872 - 2.510
Æbler10 - 802 - 2.5-
Ærter0 - 71 - 2-
Ærter87 - 892 - 2.510

Effective