Agrobase Denmark
IT-Diquat Registration expired
UPL - Herbicide
501-10
BRUGSANVISNING
IT- DIQ  UAT  er et kontaktmiddel, der virker på  planternes  grønne dele og ødelægger plantece llerne.
Virkningen ses  meget hurti gt og ned visning sker i løbet af 3-10 da ge.
 
SPRØJTETEKNIK
Der skal sikres en ensartet og  god dækning af planterne. Undgå vinddrift. Hvor der   er risiko for afdrift  til nabo afgrøder, søer eller vandløb, bør der an vendes low drift dyser.
 
TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKEN
Sprøjtetanken fyldes halvt med vand.  Den afmålte mængde IT-DIQUAT
og  sprede-klæbemiddel tilsættes under omr øri  ng.   Fyld   tan ken  hel  t op me d vand. Fortsæt omrøring under kørslen.
Ud sprøjtning   udføres   umiddelbart   efter  blandingen.
Tankbland  ikke   med andre midler.
Sørg altid for  at sprøjten  er korrekt rengjort  samt efterset for belægning er inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes.  Dette  gæl  der  især, hvis sprøjten  har været  anvendt til sprø  jt eopgaver i andre afgrøder.
 
Præparatfyldeudstyr
Ved  anvendelse af præparat fyldeudstyr  og flyd  ende
præparater påfyldes den ønskede mængde  præparat, som her  efter suges op i sprøjtetanken.
Efterfølgende   skylles  præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne  /luk  ke for  bundventil til der ikke er synlige spor af IT- DI QUAT i fyld  est  ationen.
 
Dire  kte injektion
Ved anven delse af direkte injektions udstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind  i de  slanger, som fører fra  sprøjtens tank  til dyserne. Ved skift   og  afslutning af sprøjteop gaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på  det  behandlede areal.
 
BORT SKAFFELSE AF TOMEMBALLAGE
To m emballage og rester skal afle ver es til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Emballagen må ikke genbr uges.
 
RENGØRING  AF SPRØJTEUDSTYR
Indvendig rengøring for mark  sprøjter med præparatfyldeudstyr
Restsprøjte væsken og skylle vandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skylle va ndstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50  gange.
1. Ved hjælp af de indvendige  spuledyser vaskes sprøjtetanken straks ef terendt sprøjtning med vand fra skylle vandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og  udsprøjtning kan foregå ad 2-3  gange for at opnå  den kræ vede fortyndingsgrad.
2. Skyllevandet udsprøjtes  på  marken underkørsel.
For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion.
 
Udvendig
Rengøring  af marksprøjten og  trakt  or skal ske  på det behandledareal eller på  en vaskeplads med  opsamling til gyllebeholder eller  anden beholder.   Rengøring  på  det  behandlede area l forudsætter, at marksprøjten  er monteret med udstyr hertil, samt at skyllevandskapacitete n er tilstrækkelig.
I øvrigt hen vise  sti l Miljøstyrelsens vejledning ang  ående påfyldning  og vask af sprøjter til udbringning af bek æmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets   bekendtgørelse nr.  268  af 31. marts 2009.
 
OPTIMALE VIRKNINGSFORHOLD
IT- DIQUAT  er regnfast 10  minuttereft er udsprøjtning.
IT- DIQUAT er uafhængi g af temperaturen, men bør ikke udsprøjtes på  frosne planter.
Klart vejr og  sol  giver hurtig nedvisning. I diset  og  overskyet vejrer virkningen langsommere, men ukrudtsvirkningen  er god.
 
BEMÆRK
Tvangs modning af kartofler kan give mørkfarvning af kartoflernes karstrenge, hvis det oregår under ugunstige vejrforhold  eller hvis  kartoflerne i øvrigt er stressede, uanset om tvangsmodningen sker kemisk, ved flammebehandling  eller ved mekanisk aftopning.

OMSÅNING, EFT ER FØLGENDE AFGRØDER
Alle afgrøder kan sås/pl antes umiddelbart efter anvendelse af IT-DIQUAT.
På  ekstremt  sandede jorde kan inaktivering dog  vare  op  til 3 dage
 
OPBEVARES  FROSTFRIT
Effective
Crops
Radishes
BBCH
85 - 89
Registred norm
2 - 2.5
Preharvest Interval
-
Crops
Chives
BBCH
85 - 89
Registred norm
2 - 2.5
Preharvest Interval
-
Crops
Spinach
BBCH
85 - 89
Registred norm
2 - 2.5
Preharvest Interval
-
Crops
Clover
BBCH
85 - 89
Registred norm
2 - 2.5
Preharvest Interval
-
Crops
Chinese cabbage
BBCH
85 - 89
Registred norm
2 - 2.5
Preharvest Interval
-
Crops
Headed cabbage
BBCH
85 - 89
Registred norm
2 - 2.5
Preharvest Interval
-
Crops
Red cabbage
BBCH
85 - 89
Registred norm
2 - 2.5
Preharvest Interval
-
Crops
Bok choy
BBCH
85 - 89
Registred norm
2 - 2.5
Preharvest Interval
-
Crops
Arugula
BBCH
85 - 89
Registred norm
2 - 2.5
Preharvest Interval
-
Crops
Peas
BBCH
87 - 89
Registred norm
2 - 2.5
Preharvest Interval
10
Crops
Winter rape
BBCH
86 - 87
Registred norm
2 - 2.5
Preharvest Interval
10
Crops
Spring rape
BBCH
86 - 87
Registred norm
2 - 2.5
Preharvest Interval
10
Crops
Winter wheat
BBCH
0 - 0
Registred norm
2 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Spring wheat
BBCH
0 - 0
Registred norm
2 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Clover
BBCH
0 - 0
Registred norm
2 - 2
Preharvest Interval
75
Crops
Poppies
BBCH
12 - 16
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
75
Crops
Potatoes
BBCH
0 - 14
Registred norm
1 - 2.5
Preharvest Interval
7
Crops
Plums
BBCH
10 - 80
Registred norm
2 - 2.5
Preharvest Interval
-
Crops
Pears
BBCH
10 - 80
Registred norm
2 - 2.5
Preharvest Interval
-
Crops
Apple trees
BBCH
10 - 80
Registred norm
2 - 2.5
Preharvest Interval
-
Crops
Blackberries
BBCH
10 - 80
Registred norm
2 - 2.5
Preharvest Interval
-
Crops
Cherries
BBCH
10 - 80
Registred norm
2 - 2.5
Preharvest Interval
-
Crops
Raspberries
BBCH
10 - 80
Registred norm
2 - 2.5
Preharvest Interval
-
Crops
Red currants
BBCH
10 - 80
Registred norm
2 - 2.5
Preharvest Interval
-
Crops
Black currants
BBCH
10 - 80
Registred norm
2 - 2.5
Preharvest Interval
-
Crops
Strawberries
BBCH
91 - 93
Registred norm
2 - 2.5
Preharvest Interval
-
Crops
Sugarcane
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Carrots
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Red beets, beetroots
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Parsnip
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Parsley
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Turnips
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Radishes
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Onions
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Chives
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Leeks
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Fennel
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Broccoli
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Cauliflower
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Brussels sprouts
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Kale
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Chinese cabbage
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Spinach
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Parsley
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Dill
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Thyme
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Peas
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Beans
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Corn, maize
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Celery
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Lettuce
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Asparagus
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Rhubarbs
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Horseradish
BBCH
0 - 7
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
-
Effective
Ærenpris
Ærenpris
Veronica
Ærenpris, flerfarvet ærenpris
Ærenpris, flerfarvet ærenpris
Veronica agrestis
Ager-gåseurt
Ager-gåseurt
Anthemis arvensis
Ager-kål
Ager-kål
Brassica campestris
Ager-mynte
Ager-mynte
Mentha arvensis
Ager-rævehale
Ager-rævehale
Alopecurus myosuroides
Ager-sennep
Ager-sennep
Sinapis arvensis
Ager-stedmoderblomst
Ager-stedmoderblomst
Viola arvensis
Ager-svinemælk
Ager-svinemælk
Sonchus arvensis
Ager-tidsel
Ager-tidsel
Cirsium arvense
Almindelig brandbæger
Almindelig brandbæger
Senecio vulgaris
Almindelig følfod
Almindelig følfod
Tussilago farfara
Almindelig fuglegræs
Almindelig fuglegræs
Stellaria media
Almindelig gåsemad
Almindelig gåsemad
Arabidopsis thaliana
Almindelig hanekro
Almindelig hanekro
Galeopsis tetrahit
Almindelig haremad
Almindelig haremad
Lapsana communis
Almindelig kiddike
Almindelig kiddike
Raphanus raphanistrum
Almindelig rajgræs
Almindelig rajgræs
Lolium perenne
Almindelig rapgræs
Almindelig rapgræs
Poa trivialis
Almindelig røllike
Almindelig røllike
Achillea millefolium
Almindelig spergel
Almindelig spergel
Spergula arvensis
Almindelig stedmoderblomst
Almindelig stedmoderblomst
Viola tricolor
Almindelig svinemælk
Almindelig svinemælk
Sonchus oleraceus
Amarantfamilien
Amarantfamilien
Amaranthaceae
Bleg pileurt
Bleg pileurt
Polygonum lapathifolium
Blød hejre
Blød hejre
Bromus hordeaceus
Blød storkenæb
Blød storkenæb
Geranium molle
Brandbæger
Brandbæger
Senecio
Burre-snerre
Burre-snerre
Galium aparine
Butbladet skræppe
Butbladet skræppe
Rumex obtusifolius
Dunet vejbred
Dunet vejbred
Plantago media
Enårig rapsgræs
Enårig rapsgræs
Poa annua
Eng-brandbæger
Eng-brandbæger
Senecio jacobaea
Fersken-pileurt
Fersken-pileurt
Polygonum persicaria
Fliget brøndsel
Fliget brøndsel
Bidens tripartita
Glat vejbred
Glat vejbred
Plantago major
Gold hejre
Gold hejre
Bromus sterilis
Grå-bynke
Grå-bynke
Artemisia vulgaris
Gul okseøje
Gul okseøje
Chrysanthemum segetum
Hamp-Hanekro
Hamp-Hanekro
Galeopsis speciosa
Hanekro
Hanekro
Galeopsis
Hejrenæb
Hejrenæb
Erodium
Hundepersille
Hundepersille
Aethusa cynapium
Hvid-kløver
Hvid-kløver
Trifolium repens
Hvidmelet gåsefod
Hvidmelet gåsefod
Chenopodium album
Hyrdetaske
Hyrdetaske
Capsella
Italiensk rajgræs
Italiensk rajgræs
Lolium multiflorum
Kirtel-kortstråle
Kirtel-kortstråle
Galinsoga ciliata
Korn-ridderspore
Korn-ridderspore
Consolida regalis
Korn-valmue
Korn-valmue
Papaver rhoeas
Kornblomst
Kornblomst
Centaurea cyanus
Krumhals
Krumhals
Anchusa arvensis
Kruset skræppe
Kruset skræppe
Rumex crispus
Læge-jordrøg
Læge-jordrøg
Fumaria officinalis
Lancet-vejbred
Lancet-vejbred
Plantago lanceolata
Liden nælde
Liden nælde
Urtica urens
Liden tvetand
Liden tvetand
Lamium amplexicaule
Mark-ærenpris
Mark-ærenpris
Veronica arvensis
Mark-forglemmigej
Mark-forglemmigej
Myosotis arvensis
Nælde
Nælde
Urtica
Nat-limurt
Nat-limurt
Silene noctiflora
Pileurt
Pileurt
Persicaria
Ranunkel
Ranunkel
Ranunculus
Rapgræs
Rapgræs
Poa
Raps
Raps
Brassica napus
Rød Arve
Rød Arve
Anagallis arvensis
Rød tvetand
Rød tvetand
Lamium purpureum L.
Ru svinemælk
Ru svinemælk
Sonchus asper
Skærm-vortemælk
Skærm-vortemælk
Euphorbia helioscopia
Skræppe
Skræppe
Rumex spp
Snerle-pileurt
Snerle-pileurt
Fallopia convolvulus
Sort natskygge
Sort natskygge
Solanum nigrum
Stor nælde
Stor nælde
Urtica dioica
Storblomstret hønsetarm
Storblomstret hønsetarm
Cerastium arvense
Storkenæb
Storkenæb
Geranium
Storkronet ærenpris
Storkronet ærenpris
Veronica persica
Svine-mælde
Svine-mælde
Atriplex patula
Svinemælk
Svinemælk
Sonchus
Tvetand
Tvetand
Lamium
Vedbend-ærenpris
Vedbend-ærenpris
Veronica hederifolia
Vej-pileurt
Vej-pileurt
Polygonum aviculare
Vellugtende kamille
Vellugtende kamille
Matricaria recutita
Vindaks
Vindaks
Apera
Vortemælk
Vortemælk
Euphorbia