LFS EthofumesatRegistration expired
LFS Kemi - Herbicide
318-39
BRUGSANVISNING

Generelt
LFS Ethofumesat er et ukrudtsmiddel virkende på en række ukrudtsarter, det bruges i roer.
LFS Ethofumesat optages både gennem de grønne blade og gennem rødderne.
Udsprøjtningen foretages fortrinsvis efter ukrudtets frem-spiring.
LFS Ethofumesat i de anvendte doseringer har ikke i sig selv tilstrækkelig effekt på ukrudtet, men tilsætning forstærker effekten af ukrudtssprøjtningerne overfor vanskelig bekæmpelige ukrudtsarter som f.eks. pileurter.

Dosering og sprøjtetidspunkt
Sprøjtningen i bederoer kan gennemføres som et sprøjteprogram bestående af 3 sprøjtninger. Det er en   forudsætning   at   det   anbefalede   system anvendes efter forskrifterne, da det ellers ikke vil give tilfredsstillende effekt.
Den   1.   sprøjtning   udføres,   når   det   først fremspirede  ukrudt  er  på  kimbladstadiet.  Der tages ikke hensyn til roernes størrelse. Intervallet mellem 1. og 2. sprøjtning bør ikke overstige 6-8 dage. 3. sprøjtning udføres ved evt. nyfremspiring.

Olietilsætning
Tilsætning  af  olie  kan  øge/sikre  virkningen  af ukrudtsmidlerne.   Doseringen   afhænger   under normale forhold af temperaturen.
Under 15 C - 0,5 l Superolie pr. ha.
15-20 C - 0,25 l Superolie pr. ha.
Over 20 C - undlader olietilsætning.
Før   og   efter   sprøjtningen   med   LFS   Ethofumesat   bør   der   være   ca.én   uges   afstand til andre sprøjtninger.

Omsåning
Har klimatiske forhold gjort det nødvendigt at foretage omsåning - henvises til Goltix brugsanvisningen.

Blanding af sprøjtevæsken
Efter  halvt  fyldning  af  sprøjten  med  den  nødvendige   væskemængde   startes   returløbet   og LFS   Ethofumesat   tilsættes.   Indgår   Goltix   i sprøjtningen   tilsættes   den   først,   derefter   tilsættes   resten   af   vandet.   Indgår   olie   i   sprøjtningen tilsættes den til sidst.
Normalt  bør  der  være  en  uges  afstand  til  andre behandlinger. Behandling af kvik bør først ske, når denne igen har overvundet en eventuel svidning fra bladsprøjtningerne.

Rengøring
Umiddelbart   efter   sprøjtning   rengøres   sprøjten   omhyggeligt.   Skyl   sprøjten   grundigt   både   ud-   og   indvendigt   med   rent   vand.   Udsprøjt   skyllevandet   på   et   allerede   behandlet areal.   Husk   at   gennemskylle   alle   slanger   og dyser.

Tankblanding
LFS   Ethofumesat   kan   blandes   med   øvrige produkter,   som   anvendes   i   et   sprøjteprogram   i   bederoer   med   tokimbladet   ukrudt.

Bortskaffelse af tom emballage
Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning. Dog kan den tomme emballage bortskaffes til anden kommunal affaldsordning, hvis emballagen er blevet skyllet grundigt med vand.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Bederoer0 - 00.14 - 0.1460

Effective