Peronospora del tabacco (Muffa blu)
Peronospora hyoscyami f. sp. tabacina

Peronospora tabacina è agente della peronospora del tabacco, detta anche muffa blu.