Glifomark

Произвођач
Agromarket
Регистрован до
2027-12-31
Матични број
Aktivni materijali
Линкови

MEHANIZAM DELOVANJA:
Neselektivni herbicid, usvaja se lišćem. Kreće se naviše i naniže u biljci, inaktivira se u kontaktu sa zemljištem. Inhibira EPSP, odnosno sintezu aromatičnih kiselina čime sprečava sintezu neophodnih aminokiselina za proizvodnju proteina.

SPEKTAR DELOVANJA:
U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata, odnosno 480 g/l glifosat IPA) uz utrošak većih količina vode (200-400 l/ha), tretiranje se vrši u količinama:
-2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2), za vrste iz roda Avena , Bromus , Setaria , tretiranjem u fazi intenzivnog porasta.
-2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2), za sledeće vrste: GaliuDigitaria spp ., Echinocloa crus-galli, Lolium spp., Poa spp., Abutilon theophrasti, Amaranthus spp., Ambrosia artemisifolia, Calistegia sepium, Capsella bursa pastoris, Chenopodim spp., Galinsoga parviflora, m apa rine, Plantago spp., Polygonum spp., Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Sonchus asper, S.oleraceus, Stachys annua, Stellaria media, Thlaspi arvense, Veronica spp., Vicia spp., Viola arvensis , tretiranjem u fazi intenzivnog porasta.
-3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2), za slede}e vrste: Panicum spp., Festuca spp., Lepidium draba, Datura stramonium, Solanum nigrum, Sonchus arvensis, Xanthium spp ., tretiranjem u fazi intenzivnog porasta, a za Agropyrum repens , tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja.
-3,5-5 l/ha (35-50 ml na 100 m2), za Sorghum halepense iz rizoma, tretiranjem od 40-50 cm visine pa do u fazi metličenja.
-4-6 l/ha (40-60 ml na 100 m2), za Convolvulus arvensis (tretiranjem u fazi cvetanja), Cynodon dactylon (tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine do početka klasanja), Rubus spp . (tretiranjem u vreme nedozrelih plodova), Erigeron canadensis, Cyperus rotundus, Phragmites communis, Typha spp . (tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja).
-8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m2), za Equisetum arvense , tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja.

PREPORUKE I NAPOMENE:
Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke i korišćenje osušene trave za ishranu stoke. Ispaša ostale stoke, kao i korišćenje osušene trave za ishranu stoke je moguća 7 dana posle primene.Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 14 dana posle primene. Košenje livada i pašnjaka se može obaviti 7 dana posle, a ponovna setva trava 14 dana nakon primene. Slama, odnosno suva korovska masa, sa tretiranih površina se ne sme koristiti za pripremu komposta, koji se koristi u proizvodnji povrća. Tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene; ponovno puštanje vode u kanale je 7 dana posle primene.

Регистрован за културеРате
Glyphosate who kills all plants2 - 12 l