Mission 200 SLRegistration expired
UPL - Herbicide
501-22
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning i visse afgrøder, jf. brugsanvisningen
 
BRUGSANVISNING

01   Produktdata
Aktivstof: Diquat 200 g/l (17,2% w/w) (svarende til diquat dibromid 374 g/l (31,8% w/w))
Formulering: Opløseligt koncentrat (SL)
Fareklasse: GHS06, GHS05, GHS08, GHS09
Emballage: 10 liter
Opbevaring: Frostfrit (tåler dog frost)

02 Godkendt anvendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning i visse afgrøder, jf. brugsanvisningen.

03 Behandlingsfrister og restriktioner
Ukrudtsbekæmpelse:
Må i kartofler ikke anvendes senere end stadie 14.
Må i frugttræer og frugtbuske ikke anvendes senere end stadie 80.
Må i jordbær ikke anvendes senere end stadie 93.
Må i sukkerroe, rødbede, gulerod, pastinak, persillerod, kålroe, majroe, radise, såløg, forårsløg, purløg, porre, fennikel, broccoli, blomkål, hovedkål, savoykål, rosenkål, kinakål, grønkål, spinat, kørvel, persille, dild, timian, friske ærter og bønner med og uden bælg, sukkermajs, knoldselleri, blegselleri, salat, asparges, sætteløg, skalotteløg, hvidløg, rabarber, jordskok og peberrod ikke anvendes senere end stadie 07.
Må i valmuer, rødkløver og kommen ikke behandles senere end 75 dage før høst.
Nedvisning: Ved nedvisning af kartofler må der ikke behandles senere end 7 dage før høst og kartoffeltoppen må ikke anvendes til foder.
Nedvisning af ærter til modenhed, raps og rybs. Må ikke behandles senere end 7 dage før høst.
Må i frøafgrøderne rødkløver, hvidkløver, sneglebælg, kinakål, hvidkål, rødkål, pak choi, karse, rucola og skorzoner ikke anvendes senere end stadie 89.
Ved nedvisning af frøafgrøder må behandlede afgrøder, halm og frø deraf ikke benyttes til fødevarer og foder.
SPe3 Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
SP1 Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/.

04 Virkemåde og virkningsspektrum
Mission 200 SL er et kontaktmiddel. Det virker på planternes grønne dele, hvor Mission 200 SL ved hjælp af lyset danner brintoverilte, der ødelægger plantecellerne. Virkningen af Mission 200 SL ses meget hurtigt, og nedvisning sker i løbet af 3-10 dage.

Resistens
Diquat bromid tilhører gruppen af Bipyridyliums  (HRAC gruppe D).
 
06 Sprøjteteknik, rengøring m.m.
Mission 200 SL skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

Tilberedning af sprøjtevæske
Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.
Ved valg af sprøjteteknik skal der sikres en ensartet og god dækning af planterne, men undgå vinddrift.
Hvor der er risiko for afdrift til søer og vandløb, bør der anvendes “lowdrift” dyser.
 
Opblanding: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken (dunken omrystes kraftigt inden tilsætning).
Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Mission 200 SL i fyldestationen.
Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst, inden den endelige tankblanding er udført.

Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Rengøring af sprøjteudstyr
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtvæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.
Læs i øvrigt Bek. nr. 1752 af 14.12.2015: Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.

Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).
Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Emballagen må ikke genbruges.

07 Optimale virkningsforhold
Regnfasthed: Mission 200 SL er regnfast 10 minutter efter udsprøjtning.
Temperatur: Mission 200 SL virker uafhængigt af temperaturen, men bør ikke udsprøjtes på frosne planter.
Lys: Klart vejr og sol giver hurtig nedvisning. I diset og overskyet vejr er virkningen langsommere, men ukrudtsvirkningen er god. Ved nedvisning af kartofler med Mission 200 SL kan der under specielle vejrmæssige forhold opstå skade, såkaldte navleende nekroser. De skyldes en direkte påvirkning af Mission 200 SL. Skader som disse forekommer kun når der sprøjtes på en meget tørkestresset kartoffelafgrøde.
Anbefalingen er derfor generelt at udsprøjte Mission 200 SL om formiddagen på tørre planter. Dette sikrer en hurtig og effektiv virkning af Mission 200 SL.

Bemærk: Tvangsmodning af kartofler kan give mørkfarvning af kartoflens karstrenge, hvis det foregår under ugunstige vejrforhold eller hvis kartoflerne i øvrigt er stressede. Mørkfarvning af karstrenge kan forårsages af mange ting f.eks. mekanisk afhugning af top, gasafbrænding, kemisk nedvisning, pludselig vejrskifte fra koldt til varmt, eller vandmangel.

08  Tankblanding
Ved tilberedning af sprøjtevæsken tilsættes Mission 200 SL til sidst. Tankblanding med andre midler er ikke aktuel (ved nedvisning af kartofler kan Mission 200 SL blandes med skimmelmidler).
 
09 Omsåning; efterfølgende afgrøder
Alle afgrøder kan sås/plantes umiddelbart efter anvendelse af Mission 200 SL.
På ekstremt sandede jorde kan inaktiveringen dog vare op til 3 dage.

10 At bemærke
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.
CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Artiskokker0 - 71 - 2-
Asparges0 - 71 - 2-
Asparges0 - 71 - 2-
Blomkål0 - 71 - 2-
Blommer10 - 802 - 2.5-
Broccoli0 - 71 - 2-
Brombær10 - 802 - 2.5-
Brøndkarse85 - 892 - 2.5-
Bønner0 - 71 - 2-
Dild0 - 71 - 2-
Fennikel0 - 71 - 2-
Grønkål0 - 71 - 2-
Gulerødder0 - 71 - 2-
Hindbær10 - 802 - 2.5-
Hvidløg0 - 71 - 2-
Jordbær91 - 932 - 2.5-
Kartofler43 - 491.5 - 2.57
Kartofler0 - 141 - 2.57
Kinakål0 - 71 - 2-
Kinakål85 - 892 - 2.5-
Kirsebær10 - 802 - 2.5-
Kløver0 - 02 - 275
Kløver85 - 892 - 2.575
Kommen0 - 02 - 2-
Kål0 - 71 - 2-
Kål85 - 892 - 2.5-
Kørvel 0 - 71 - 2-
Løg0 - 71 - 2-
Løg0 - 71 - 2-
Majroer0 - 71 - 2-
Majs86 - 872.5 - 2.514
Pak-choi85 - 892 - 2.5-
Pastinak0 - 71 - 2-
Peberrod0 - 71 - 2-
Persille0 - 71 - 2-
Persille0 - 71 - 2-
Persille0 - 71 - 2-
Purløg85 - 892 - 2.5-
Purløg0 - 71 - 2-
Pærer10 - 802 - 2.5-
Rabarber0 - 71 - 2-
Radiser85 - 892 - 2.5-
Radiser0 - 71 - 2-
Ribs10 - 802 - 2.5-
Rosenkål0 - 71 - 2-
Rucola85 - 892 - 2.5-
Rødbeder0 - 71 - 2-
Rødkål85 - 892 - 2.5-
Salat0 - 71 - 2-
Selleri0 - 71 - 2-
Skalotteløg0 - 71 - 2-
skorzoner85 - 892 - 2.5-
Solbær10 - 802 - 2.5-
Spinat0 - 71 - 2-
Spinat85 - 892 - 2.5-
Sukkermajs0 - 71 - 2-
Sukkerrør0 - 71 - 2-
Timian0 - 71 - 2-
Valmuer12 - 161 - 275
Vinterhvede0 - 02 - 2-
Vinterraps86 - 872.5 - 2.57
Vårhvede0 - 02 - 2-
Vårraps86 - 872.5 - 2.57
Æbler10 - 802 - 2.5-
Ærter87 - 892.5 - 2.57
Ærter0 - 71 - 27

Effective