Glifol

Произвођач
Galenika
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-01057/2013-11
Aktivni materijali
Линкови

DELOVANJE:
Glifosat je neselektivni, sistemični herbicid. Primenjuje se folijarno i usvaja se uglavnom kroz kutikulu. Mehanizam delovanja je inhibicija biosinteze aromatičnih aminokiselina neophodnih za sintezu proteina. Primarno se translocira simplastom i akumulira se u podzemnim delovima, mladim listovima i meristemskom tkivu. Simptomi delovanja su hloroza i nekroza listova.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Ne meša se sa drugim preparatima.

NAPOMENA:
Ne sme se primenjivati za uništavanje cime krompira ni u zasadima voća i vinove loze koji su mlađi od 4 godine. Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti, ranijim fazama porasta korova, povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode. Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje rastvora na susedne useve i zasade i zelene delove voća i vinove loze. Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečnih domaćih životinja, a korišćenje osušene trave za ishranu domaćih životinja dozvoljeno je 7 dana posle primene. Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana posle primene, a tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene. Ponovo puštanje vode u kanale je 7 dana posle primene. Tretiranje panjeva u cilju suzbijanja izdanaka i izbojaka se vrši pod uslovom da površine nisu erozivne i da su udaljene najmanje 300 m od izvorišta voda. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti dva puta.

Регистрован за културеРате
Glyphosate who kills all plants2 - 10 l