Serbia

Glifol

registered_until: December 31, 2029
Galenika - herbicide
321-01-01057/2013-11

DELOVANJE:
Glifosat je neselektivni, sistemični herbicid. Primenjuje se folijarno i usvaja se uglavnom kroz kutikulu. Mehanizam delovanja je inhibicija biosinteze aromatičnih aminokiselina neophodnih za sintezu proteina. Primarno se translocira simplastom i akumulira se u podzemnim delovima, mladim listovima i meristemskom tkivu. Simptomi delovanja su hloroza i nekroza listova.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Ne meša se sa drugim preparatima.

NAPOMENA:
Ne sme se primenjivati za uništavanje cime krompira ni u zasadima voća i vinove loze koji su mlađi od 4 godine. Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti, ranijim fazama porasta korova, povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode. Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje rastvora na susedne useve i zasade i zelene delove voća i vinove loze. Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečnih domaćih životinja, a korišćenje osušene trave za ishranu domaćih životinja dozvoljeno je 7 dana posle primene. Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana posle primene, a tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene. Ponovo puštanje vode u kanale je 7 dana posle primene. Tretiranje panjeva u cilju suzbijanja izdanaka i izbojaka se vrši pod uslovom da površine nisu erozivne i da su udaljene najmanje 300 m od izvorišta voda. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti dva puta.

Efektivno
crops
Glyphosate who kills all plants
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
2 - 10
Period pre žetve
-
Efektivno
Ambrozija pelenasta
Ambrozija pelenasta
Ambrosia artemisiifolia
Boca obična
Boca obična
Xanthium strumarium
Čestitka poljska
Čestitka poljska
Thlaspi arvense
Čestoslavica bršljenasta
Čestoslavica bršljenasta
Veronica hederifolia
Čestoslavica persijska
Čestoslavica persijska
Veronica persica
Čistac jednogodišnji
Čistac jednogodišnji
Stachys annua
Divlji sirak
Divlji sirak
Sorghum halepense
Dvornik obični
Dvornik obični
Polygonum persicaria
Dvornik ptičiji
Dvornik ptičiji
Polygonum aviculare
Dvornik veliki
Dvornik veliki
Polygonum lapathifolium
Gomoljasti grahor
Gomoljasti grahor
Lathyrus tuberosus
Gorčika obična
Gorčika obična
Sonchus oleraceus
Gorušica poljska
Gorušica poljska
Sinapis arvensis
Graorica
Graorica
Vicia cracca
Hibridni štir
Hibridni štir
Amaranthus hybridus
Kanadska suvoletnica
Kanadska suvoletnica
Erigeron canadensis
Klasača
Klasača
Bromus mollis
Kopriva
Kopriva
Urtica dioica
Kopriva, mala
Kopriva, mala
Urtica urens
Kostriš
Kostriš
Senecio vulgaris
Krupnolisna mlečika
Krupnolisna mlečika
Euphorbia agraria
Kupina obična
Kupina obična
Rubus caesius
Ladolež
Ladolež
Calystegia sepium
Lipica teofrastova
Lipica teofrastova
Abuthilon theophrasti
Livadarka jednogodišnja
Livadarka jednogodišnja
Poa annua
Livadarka rapava
Livadarka rapava
Poa trivialis
Ljubičica poljska
Ljubičica poljska
Viola arvensis
Ljulj оbični
Ljulj оbični
Lolium perenne
Maslačak
Maslačak
Taraxacum officinale
Mediteranski ljulj
Mediteranski ljulj
Lolium multiflorum
Mišjakinja
Mišjakinja
Stellaria media
Mrtva kopriva
Mrtva kopriva
Lamium purpureum
Muhar sivi
Muhar sivi
Setaria glauca
Muhar zeleni
Muhar zeleni
Setaria viridis
Nana baštenska
Nana baštenska
Mentha piperita
Njivski vijušac
Njivski vijušac
Polygonum convolvulus
Obična grahorica
Obična grahorica
Vicia sativa
Obična konica
Obična konica
Galinsoga parviflora
Obična renika
Obična renika
Lepidium draba
Obični štavelj
Obični štavelj
Rumex crispus
Obično proso
Obično proso
Panicum dichotomiflorum
Oštra klasača
Oštra klasača
Bromus sterilis
Ovas njivski
Ovas njivski
Avena fatua
Palamida
Palamida
Cirsium arvense
Pelin
Pelin
Artemisia vulgaris
Pepeljuga baštenska
Pepeljuga baštenska
Chenopodium polyspermum
Pepeljuga obična
Pepeljuga obična
Chenopodium album
Pepeljuga srcolisna
Pepeljuga srcolisna
Chenopodium hybridum
Pirevina
Pirevina
Agropyron repens
Podbel
Podbel
Tussilago farfara
Poljska čestoslavica
Poljska čestoslavica
Veronica arvensis
Poljska gorčika
Poljska gorčika
Sonchus arvensis
Poljski rastavić
Poljski rastavić
Equisetum arvense
Pomoćnica obična
Pomoćnica obična
Solanum nigrum
Poponac njivski
Poponac njivski
Convolvulus arvensis
Prava livadarka
Prava livadarka
Poa pratensis
Prilepača
Prilepača
Galium aparine
Proso korovsko
Proso korovsko
Echinochloa crus-galli
Proso vlasasto
Proso vlasasto
Panicum capillare
Štir bljutavi
Štir bljutavi
Amaranthus blitoides
Štir obični
Štir obični
Amaranthus retroflexus
Svračica crvena
Svračica crvena
Digitaria sanguinalis
Tarčužak obični
Tarčužak obični
Capsella bursa-pastoris
Velika bokvica
Velika bokvica
Plantago major
Vrežasti ljutić
Vrežasti ljutić
Ranunculus repens
Zubača obična
Zubača obična
Cynodon dactylon