Serbia

Glifohem

registered_until: May 1, 2024
Agromarket - herbicide
321-01-01390/2015-11

DELOVANJE:
Herbicid na bazi aktivne materije Glifosat koji pripada grupi Derivati glicina koji se apsorbuje lisnom masom i translocira bazipetalno i akropetalno. Inhibira sintezu aromatičnih kiselina te se sprečava sinteza neophodnih aminokiselina za sintezu proteina.

SPEKTAR DELOVANJA
Primenjen u fazi intenzivog porasta korova u dozi od 2-4 l/ha, suzbija sledeće korovske vrste: divlja zob – divlji ovas (Avena spp.), klasača (Bromus spp.), muhari (Setaria spp.), lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), štirevi (Amaranthus spp.), ladolež divlji (Calisegia sepium), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), pepeljuge (Chenopodium spp.), tatula (Datura stramonium), svračice (Digitaria spp.), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), konica obična (Galinsoga parviflora), broćika (Galium aparine), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), ljuljevi (Lolium spp.), bokvice (Plantago spp.), livadarke (Poa spp.), dvornici (Polygonum spp.), krstica obična (Senecio vulgaris), gorušica njivska (Sinapis arvensis), gorčike (Sonchus asper, S. oleraceus), čistac jednogodišnji (Stachys annua), mišjakinja obična (Stellaria media), kravlja trava (Thlaspi arvense), čestoslavice (Veronica spp.), grahorice (Vicia spp.) ljubičicapoljska (Viola arvensis), boce (Xanthium spp.)
Tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja korova u dozi od 3-4 l/ha, suzbija se: pirevina obična (Agropyrum repens), a od faze kada je korov 40-50 cm visine pa do faze metličenja u dozi od 3,5-5,0 l/ha divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense)
Tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja u dozi od 4-6 l/ha, suzbija se: crni pelin (Artemisia vulgaris), čičak obični (Articum spp.), palamida njivska (Cirsium arvense), mlečike (Euphorbia spp.), graor krtolasti
(Lathyrus tuberosus), nane (Mentha spp.), petoprsnica puzeća (Potentila repens), ljutić puzeći (Ranunculus repens), štavelji (Rumex spp.), maslačak obični (Taraxacum officinale), podbel (Tussilago farfara), koprive (Urticae spp.) Tretiranjem u fazi cvetanja u dozi od 6-8 l/ha suzbija popanac njivski (Convolvulus arvensis), a kada je korov15-20 cm visine do početka klasanja u dozi od 6-8 l/ha zubaču običnu (Cynodon dactylon), a u vreme nedozrelih
plodova u dozi od 6-8 l/ha kupinu (Rubus spp.) Tretiranjem u fazi intentivnog porasta do početka cvetanja u dozi od 8-12 l/ha rastavić (Equisetum arvense), šilja (Cyperus rotundus), kanadska hudoljetnica (Erigeron canadensis), trska (Phragmites communis), rogoz (Typha spp.)
 
PREPORUKE I NAPOMENE:
Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke i korišćenje osušene trave za njenu ishranu. Ispaša ostale stoke i korišćenje osušene trave za njenu ishranu je moguća nakon 7 dana od primene. Ne sme se primenjivati u zasadima voća i vinove loze mlađim od 4 godine.
Efektivno
crops
Glyphosate who kills all plants
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
2 - 6
Period pre žetve
-
Efektivno
Ambrozija pelenasta
Ambrozija pelenasta
Ambrosia artemisiifolia
Boca obična
Boca obična
Xanthium strumarium
Čestitka poljska
Čestitka poljska
Thlaspi arvense
Čestoslavica bršljenasta
Čestoslavica bršljenasta
Veronica hederifolia
Čestoslavica persijska
Čestoslavica persijska
Veronica persica
Čistac jednogodišnji
Čistac jednogodišnji
Stachys annua
Divlji sirak
Divlji sirak
Sorghum halepense
Dvornik obični
Dvornik obični
Polygonum persicaria
Dvornik ptičiji
Dvornik ptičiji
Polygonum aviculare
Dvornik veliki
Dvornik veliki
Polygonum lapathifolium
Gomoljasti grahor
Gomoljasti grahor
Lathyrus tuberosus
Gorčika obična
Gorčika obična
Sonchus oleraceus
Gorušica poljska
Gorušica poljska
Sinapis arvensis
Graorica
Graorica
Vicia cracca
Hibridni štir
Hibridni štir
Amaranthus hybridus
Kanadska suvoletnica
Kanadska suvoletnica
Erigeron canadensis
Klasača
Klasača
Bromus mollis
Kopriva
Kopriva
Urtica dioica
Kopriva, mala
Kopriva, mala
Urtica urens
Kostriš
Kostriš
Senecio vulgaris
Krupnolisna mlečika
Krupnolisna mlečika
Euphorbia agraria
Ladolež
Ladolež
Calystegia sepium
Lipica teofrastova
Lipica teofrastova
Abuthilon theophrasti
Livadarka jednogodišnja
Livadarka jednogodišnja
Poa annua
Livadarka rapava
Livadarka rapava
Poa trivialis
Ljubičica poljska
Ljubičica poljska
Viola arvensis
Ljulj оbični
Ljulj оbični
Lolium perenne
Ljutić njivski
Ljutić njivski
Ranunculus arvensis
Maslačak
Maslačak
Taraxacum officinale
Mišjakinja
Mišjakinja
Stellaria media
Mrtva kopriva
Mrtva kopriva
Lamium purpureum
Muhar sivi
Muhar sivi
Setaria glauca
Muhar zeleni
Muhar zeleni
Setaria viridis
Nana baštenska
Nana baštenska
Mentha piperita
Njivski vijušac
Njivski vijušac
Polygonum convolvulus
Obična grahorica
Obična grahorica
Vicia sativa
Obična konica
Obična konica
Galinsoga parviflora
Obični štavelj
Obični štavelj
Rumex crispus
Ovas njivski
Ovas njivski
Avena fatua
Palamida
Palamida
Cirsium arvense
Pelin
Pelin
Artemisia vulgaris
Pepeljuga baštenska
Pepeljuga baštenska
Chenopodium polyspermum
Pepeljuga obična
Pepeljuga obična
Chenopodium album
Pepeljuga srcolisna
Pepeljuga srcolisna
Chenopodium hybridum
Pirevina
Pirevina
Agropyron repens
Podbel
Podbel
Tussilago farfara
Poljska čestoslavica
Poljska čestoslavica
Veronica arvensis
Poljski rastavić
Poljski rastavić
Equisetum arvense
Poponac njivski
Poponac njivski
Convolvulus arvensis
Prava livadarka
Prava livadarka
Poa pratensis
Prilepača
Prilepača
Galium aparine
Proso korovsko
Proso korovsko
Echinochloa crus-galli
Štir bljutavi
Štir bljutavi
Amaranthus blitoides
Štir obični
Štir obični
Amaranthus retroflexus
Svračica crvena
Svračica crvena
Digitaria sanguinalis
Tarčužak obični
Tarčužak obični
Capsella bursa-pastoris
Tatula obična
Tatula obična
Datura stramonium
Velika bokvica
Velika bokvica
Plantago major
Zubača obična
Zubača obična
Cynodon dactylon