Poland

Apyros 75 WG

registration_expired
Monsanto - herbicide
R-91/2008

OPIS DZIAŁANIA
APYROS 75 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych oraz ograniczenia wzrostu i rozwoju perzu właściwego w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i pszenicy jarej. Środek jest pobierany przez liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
sulfosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75 %)

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Apyros 75 WG 13,3 – 26,5 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha
Apyros 75 WG 13,3-20,0 g/ha + Chwastox Extra 300 SL 1,5 l/ha
Apyros 75 WG 13,3 g/ha + Mustang 306 SE 0,4 – 0,6 l/ha
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, miotła zbożowa, perz właściwy, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, iglica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, niezapominajka polna, maruna bezwonna, owies głuchy, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rumianek pospolity, rdest powojowy, rdest ptasi.
Chwasty średnio odporne: chaber bławatek, fiołek polny.
Chwasty odporne: bylica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, podbiał pospolity, przetacznik polny, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się np. ostrożeń polny, powój polny.
Apyros 75 WG 13,3 – 20,0 g/ha + Starane 250 EC 0,4 l/ha
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, tasznik pospolity.
Chwasty średniowrażliwe: przetacznik polny.
Chwasty średnioodporne: mak polny.
Apyros 75 WG 13 ,3 – 20,0 g/ha + Granstar 75 WG 15 g/ha
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, tasznik pospolity.
Chwasty średniowrażliwe: przetacznik polny.

Uwagi:
Obfite opady deszczu i niska temperatura powietrza po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka na perz właściwy. Uproszczona uprawa gleby, duża ilość rozłogów perzu właściwego oraz brak dostatecznej obsady rośliny uprawnej mogą spowodować odrastanie perzu.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 26,5 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 13,3 – 26,5 g/ha.
Środek Apyros 75 WG należy stosować z adiuwantem Atpolan 80 EC
Apyros 75 WG 13,3 – 26,5 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować wiosną, na intensywnie rosnące chwasty.
Zabieg wykonywać po rozpoczęciu wegetacji rośliny uprawnej do fazy drugiego kolanka zbóż. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się, gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie 3-5 liści (5-10 cm wysokości), miotła zbożowa znajduje się od fazy wschodów do fazy 2-4 liści (5 cm wysokości), a perz właściwy w fazie 3-5 liści (5-20 cm wysokości).
Liczba zabiegów: 1

Niższą z zalecanych dawek można stosować w przypadku zwalczania miotły zbożowej
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej
w pszenicy ozimej środek można stosować w mieszaninach z następującymi herbicydami: Apyros 75 WG 13,3 - 20,0 g/ha + Chwastox Extra 300 SL 1,5 l/ha .
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20,0 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 13,3 - 20,0 g/ha.
Liczba zabiegów: 1
albo
Apyros 75 WG 13,3 g/ha + Mustang 306 SE 0,4 – 0,6 l/ha
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 13,3 g/ha.
Liczba zabiegów: 1
albo
Apyros 75 WG 13,3 – 20,0 g/ha + Starane 250 EC 0,4 l/ha
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20,0 g/ha.
Liczba zabiegów: 1
albo
Apyros 75 WG 13,3 – 20,0 g/ha + Granstar 75 WG 15 g/ha
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20,0 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 13,3- 20,0 g/ha.
Liczba zabiegów: 1
Mieszaniny środków stosować w terminach zalecanych dla herbicydu, z którym mieszany jest Apyros 75 WG (tj. od pełni fazy krzewienia do jej końca).

Uwaga:
Ze względu na antagonizm działania (obniżenie skuteczności chwastobójczej środka w zwalczaniu perzu) nie stosować wyżej wymienionych mieszanin w celu jednoczesnego zwalczania perzu właściwego oraz chwastów dwuliściennych. W takim przypadku wykonać oddzielne zabiegi.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenżyto ozime
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 26,5 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 13,3 – 26,5 g/ha.
Środek Apyros 75 WG należy stosować z adiuwantem Atpolan 80 EC w dawce: Apyros 75 WG 13,3–26,5 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować wiosną, na intensywnie rosnące chwasty.
Zabieg wykonywać po rozpoczęciu wegetacji rośliny uprawnej do fazy drugiego kolanka zbóż. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się, gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie 3-5 liści (5-10 cm wysokości), miotła zbożowa znajduje się od fazy wschodów do fazy 2-4 liści (5 cm wysokości), a perz właściwy w fazie 3-5 liści (5-20 cm wysokości). Niższą z zalecanych dawek można stosować w przypadku zwalczania miotły zbożowej.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenica jara
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 26,5 g/ha.
Środek Apyros 75 WG należy stosować z adiuwantem Atpolan 80 EC w dawce: Apyros 75 WG 26,5 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy krzewienia do fazy 2-go kolanka.
Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie 3- 5 liści (5-10 cm wysokości), perz właściwy w fazie 3-5 liści (5-20 cm wysokości), a owies głuchy w fazie 1-3 liści (5-15 cm wysokości).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji spowodowanej uszkodzeniem roślin uprawnych przez mróz, szkodniki, choroby, po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie pszenicę jarą i ziemniaki. Po zbiorze rośliny uprawnej na jesieni można uprawiać tylko zboża ozime i rzepak ozimy, natomiast na wiosnę w przyszłym sezonie wegetacyjnym można uprawiać wszystkie rośliny uprawne z wyjątkiem buraka cukrowego. Burak cukrowy powinien być uprawiany po upływie 24 miesięcy od zastosowania środka.

Uwaga!
Przestrzegać zaleceń dotyczących działania następczego herbicydów stosowanych łącznie ze środkiem Apyros 75 WG.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Strategia zarządzania odpornością
1. Środek Apyros 75 WG zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Odporność na sulfonylomoczniki została udokumentowana jedynie dla miotły zbożowej. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
- postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin - stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,
- dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
- używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
- stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
- stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie działania,
- stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,
- stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
- informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
- w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z producentem środka ochrony roślin.
2. Opady deszczu występujące później niż w 4 godziny po zabiegu nie wpływają na skuteczność działania środka.
3. Wyższa wilgotność gleby i powietrza zwiększa skuteczność działania środka.
4. W warunkach niesprzyjających dla wzrostu i rozwoju roślin po zabiegu mogą wystąpić przemijające przebarwienia (chlorozy), które nie mają jednak wpływu na dalszy przebieg wegetacji rośliny uprawnej.
5. Środka nie stosować:
- na tym samym polu w dawce większej niż 26,5 g/ha,
- w pszenicy lub pszenżycie z wsiewką roślin motylkowych,
- łącznie z nawozami azotowymi,
- na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę lub choroby,
- przed spodziewanymi przymrozkami,
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Dokładnie odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, (z włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą ciągle mieszając. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

Uwaga
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

 

Efektywny
Uprawy
Pszenica ozima
BBCH
0 - 0
Rejestracja normy
13.3 - 26.5
Karencji interwał
-
Uprawy
Pszenżyto ozime
BBCH
0 - 0
Rejestracja normy
13.3 - 26.5
Karencji interwał
-
Uprawy
Pszenica jara
BBCH
0 - 0
Rejestracja normy
26.5 - 26.5
Karencji interwał
-